Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

ZITEH 2014

Konferencija o zloupotrebi informacionih tehnologija
i zaštiti sistema “ZITEH 2014”

Organizator

 • Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak”

Koorganizatori

 • Institut za poslovna istraživanja Univerziteta Singidunum
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Privredna komora Beograda
 • Privredna komora Srbije

Vreme i lokacija

Konferencija “ZITEH 2014” je održana u periodu od 13. juna do 14. juna 2014. godine u Beogradu.

Cilj

Cilj Konferencije “ZITEH 2014”, posvećenoj zloupotrebama informacionih tehnologija kao i zaštiti sistema, je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Skladno tome, prošireni cilj Konferencije je isticanje značaja i neophodnosti zaštite sistema, kao i izlaganje potencijalnih rešenja.

Radovi

Na Konferenciji “ZITEH 2014” je prezentovano 26 naučno-stručna rada.

Zbornik radova “ZITEH 2014” je registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod oznakom ISBN 86- 909511-3-0.

Teme na neke od kojih su pisani radovi za Konferenciju moguće je videti na ovoj stranici.

Učesnici

Konferenciji “ZITEH 2014” su prisustvovali predstavnici sledećih državnih institucija:

 • Ministarstva odbrane Republike Srbije
 • Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Konferenciji su takođe prisustvovali stručnjaci iz informatičkih sektora Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Sponzorstva

Zlatni sponzor

 • INsig2

Zaključci

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici Konferencije, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, usvojili su sledeće zaključke:

 • Neophodno je kao prvi korak u suzbijanju zloupotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) pokrenuti inicijative za hitnu izradu Nacionalne strategije zaštite sajber prostora, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije.
 • Nakon usvajanja Nacionalne strategije neophodno je donošenje zakonskih i podzakonskih akata za oblast informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT);
 • Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije neophodno je pokrenuti široku akciju bezbednosnog obrazovanja u školama, posebno osnovnim, na fakultetima i akademijama u cilju podizanja na znatno viši nivo opšte informatičke bezbednosne kulture mladih i svesti o potrebi zaštite informacionog prostora;
 • Poseban akcenat je stavljen na izradu, donošenje i primenu nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, usklađenih sa evropskim i međunarodnim standardima;
 • Potrebno je i poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IKT, u sve većoj meri postaje deo opšte kulture našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo profesionalnih obaveza. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti robusnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi svoje funkcije i u novom ambijentu mogli uspešno i profesionalno obavljati;
 • Neophodno je na državnom nivou, kao prvi korak, reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe – Nacionalno regulatorno telo informaciono-komunikacionih tehnologija, Nacionalni organ za informacionu bezbednost i Nacionalni tim za reagovanje u kompjuterskim vanrednim situacijama (CERT), uz hitno donošenje Nacionalne strategije informacione bezbednosti sa planom saradnje i pravnog akta (zakona) o informacionoj bezbednosti, a sve to u skladu sa Predlogom evropske direktive i međunarodnim standardima kako bi se omogućilo praćenje evropskih tokova u sferi informacione bezbednosti.