ZITEH 16

i uz podršku 

 

   
 

 

Realizovali smo regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH ’16

ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA

ZAHVALJUJEMO SE SUORGANIZATORIMA, SPONZORU I PRIJATELJIMA A NAROČITO AUTORIMA RADOVA I UČESNICIMA SAVETOVANJA

 

 

Poklanjamo vam ZBORNIK RADOVA ZITEH-16

Privredna komora Srbije, Beograd, Terazije 23/II sprat
(03. juni 2016. god. )

 

 

 

PROGRAMSKI ODBOR

 • prof. dr SLOBODAN R. PETROVIĆ, predsednik odbora
 • prof. dr MILOVAN STANIŠIĆ, Rektor Univerziteta Singidunum, pocasni predsednik odbora
 • akademik i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,
  prof. dr MIODRAG SIMOVIĆ
 • pukovnik prof. dr BOBAN ĐOROVIC, prorektor Univerziteta odbrane
 • prof. dr DUŠAN REGODIĆ, dekan FPI, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
 • prof. dr MILIJA SUKNOVIĆ, dekan FON
 • prof. dr MLADEN VEINOVIĆ, dekan FMI Univerzitet Singidunum
 • prof. dr BOŽIDAR BANOVIĆ, prodekan Fakultet bezbednosti
 • prof. dr ĐORĐE IGNJATOVIĆ, Pravni fakultet, Beograd
 • prof. dr IRINI RELJIN, ETF
 • prof. dr BOŽIDAR RADENKOVIĆ, FON
 • prof. dr SLOBODAN JOVIČIĆ, ETF
 • prof. dr MILAN MILOSAVLJEVIĆ, Univerzitet Singidunum
 • prof. dr BRANISLAV SIMONOVIĆ, Pravni fakultet Kragujevac
 • prof. dr MILAN MILOŠEVIC, Fakultet za poslovne studije i pravo, Union
 • dr DAMIR DELIJA, INSIG2, Zagreb, Hrvatska
 • dr BABIĆ VLADICA, Visoke škole Logos Mostar, BiH
 • dr DRAGAN ĐURĐEVIĆ, Akademija za nacionalnu bezbednost, BIA
 • prof. dr GOJKO GRUBOR, predsednik IO IT Veštak
 • prof. dr DRAGANA BEČEJSKI VUJAKLIJA, IT Veštak
 • prof. dr NAHOD VUKOVIĆ, IT Veštak
 • prof. dr LAZAR PETROVIĆ, IT Veštak
 • prof. dr ZORAN CEKEREVAC, IT Veštak

ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 • MILORAD JOVANOVIĆ, dipl. ing. predsednik OO
 • Prof. dr ZORAN ČEKEREVAC, IT Veštak
 • dr DRAGAN SPASIĆ , IT Veštak
 • mr MOMIR OSTOJIĆ, dipl. ing. IT Veštak
 • ŽIVKO DŽENOPOLJAC, IT Veštak
 • dr SRĐAN BLAGOJEVIĆ, dipl. ing. IT Veštak
 • JELENA JOVANOVIĆ, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije
 • mr MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ, Privredna komora Srbije
 • DUŠAN BERDIĆ, dipl. ing. Privredna komora Srbije
 • STEVAN OBRADOVIĆ, Privredna komora Beograda
 • DRAGAN RISTOVIĆ, dipl. Ing. Privredna komora Beograda

KONTAKT ZA INFORMACIJE O SAVETOVANJU

ŽIVKO DŽENOPOLJAC, sekretar Udruženja IT Veštak

Mob: 060 050 6 641

MILORAD JOVANOVIĆ, dipl. ing. predsednik OO

Mob: 063 770 1 265

Cilj savetovanja:

Sticanje i razmena znanja o načinima i mogućnostima prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Upoznavanje javnosti sa stečenim saznanjima i potencijalnim opasnostima od zloupotreba informacionih tehnologija.

Osnovni koncept:

Na sednicama će biti prezentovani radovi po pozivu i izboru Programskog odbora.
Svi radovi po pozivu i prihvaćeni prijavljeni radovi biće publikovani u Zborniku radova (na CD) registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije.

Radove slati do 25. maja 2016. god.

Mesto održavanja:
Privredna komora Srbije, Terazije 23 /II sprat, Beograd

Kotizacija: 3.000,00 RSD
Članovi Udruženja IT Veštak besplatno.
Pozvani gosti besplatno.
Uplatom kotizacije ucesnici Savetovanja stiču pravo učešća u radu Savetovanja, Zbornik radova, i promotivni materijal.
Uplata kotizacije na račun: 200-2417740101862-32

Primalac uplate: Udruženje IT VEŠTAK, sa naznakom, Troškovi Savetovanja
Kopiju uplatnice poslati na e-mail adresu Udruženja.
Uplatu izvršiti do: 25. maja 2016. g.

OKVIRNE TEME SAVETOVANJA

 

ZLOUPOTREBE IT

 • Kriminogeni faktori
 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe
 • Kategorije zloupotrebe, kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, obaveštajno delovanje, informaciono ratovanje
 • Nove forme zloupotreba IT
 • Metode i tehnike zloupotrebe
 • Motivi i profili izvršilaca
 • Otkrivanje i dokazivanje
 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustanova i medija
 • Sudsko veštačenje u oblasti IT
 • Sankcionisanje
 • Terminologija i standardi
 • Informatička etika
 • Međunarodna saradnja u oblasti
  kompjuterskog kriminala
 • Forenzički alati, hardverski i softverski alati, verifikacija i validacija alata
 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)
 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)
 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje
  kompjuterskim incidentom

 

ZAŠTITA

 • Informaciona bezbednost
 • Politike zaštite
 • Arhitektura sistema zaštite
 • Aspekti zaštite: normativni, fizičko-tehnički i logički aspekt
 • Kripto zaštita – KEMZ i zaštita
 • TEMPEST standard i zaštita
 • Steganografija i digitalni vodeni pečat
 • Zaštita: na Internetu, baza podataka, PC
 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama
 • Metodologija zaštite web aplikacija
 • Zaštita: privatnosti i intelektualne svojine
 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija itd.)
 • Metrički sistemi u oblasti zaštite
 • Upravljanje rizikom (modeli i metode)
 • Upravljanje programom zaštite
 • Dokumenta i standardi zaštite
 • Metodologije za razvoj sistema zaštite
 • Projektovanje sistema zaštite
 • Etičko hakovanje
 • Evaluacija i poboljšavanje procesa zaštite
 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas
 • Modeli obuke

Pozivamo potencijalne autore da predlože dopunu spiska okvirnih tema i promena u vezi sa regionalnim naučno-stručnim savetovanjem ZITEH ‘16

Prijavite vaše radove! Radove slati na e-mail: [email protected] do 25. maja 2016. g.

 

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

NASLOV RADA

(najviše dva reda)

TITLE OF PAPER IN ENGLISH

(two lines at the most)

Marko Marković1, Ivan Ivanović2

1Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

2Privredna komora Srbije

 

Apstrakt: U ovom uputstvu je opisano na koji način je potrebno pripremiti radove za ZITEH’16. Rukopis rada tehnički obraditi po ugledu na tekst ovog uputstva. Apstrakt treba da ima 100-150 reči.

Ključne reči: Uputstvo, konferencija, rad.

 

Abstract: This document presents a template for preparing the camera-ready papers for ZITEH’16. We suggest your papers to be prepared in form of this template. Abstract should have 100-150 words.

Key words: Document, conference, paper.

 

 1. UVOD

 

Radove pisati na srpskom jeziku. Rad treba da bude otkucan latiničnim pismom u programu MS Word. Format stranice je A4 (210x297mm). Koristiti margine 2 cm gornja i donja, 2.54 cm leva i desna, header 3.8 cm, footer 4.27 cm.

 

Maksimalni obim rada je 10 strana, uključujući tekst, slike, tabele, literaturu i ostale priloge. Rad treba dostaviti organizatoru u elektronskoj formi na e-mail [email protected]

 

Na sredini prve stranice rukopisa, nakon jednog praznog reda, napisati naslov rada na srpskom jeziku. Ispod njega sledi naziv rada na engleskom jeziku. Koristiti font Times New Roman Bold 14 pt. Imena autora i nazive njihovih institucija pisati fontom Times New Roman 10 pt, takođe na sredini stranice. Posle naslova rada i imena autora sledi apstrakt na srpskom, a zatim na engleskom jeziku, pisan fontom Times New Roman Italic 11 pt.

 

 1. PODNASLOV

 

Podnaslove pisati fontom Times New Roman Bold, velikim slovima veličine 12 pt, kao što je prikazano u ovom uputstvu. Rad kucati običnim proredom i dvostrukim proredom između pasusa, a levu i desnu marginu poravnati (Justified). Isključivo koristiti font Times New Roman 11 pt, kojim je kucano i ovo uputstvo. Početak pasusa kucati od prve kolone.

 

Slike prikazati kao na sledećem primeru. Slike treba da budu u okviru previđenih margina i centrirane:

Slika 1. Naziv slike

 

LITERATURA

 

Literatura se u tekstu navodi u uglastim zagradama, po redosledu citiranja. Na primer, u [3] je pokazano …

Primer navođenja literature na kraju rada:

[1] Heizer, J. and B. Render, Operations management, Pearson Education, 9th ed, 2008.