Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

Etički kodeks

Na osnovu čl.33. Statuta Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak” na sednici održanoj dana 11.11.2002. godine, Skupština Udruženja donela je:

Etički kodeks Udruženja sudskih veštaka

za informacione tehnologije “IT Veštak”

Opšta načela

Član 1.

Ovim kodeksom reguliše se odnos veštaka prema radu na veštačenju, prema sudu, prema strankama, prema drugim veštacima i obavezi čuvanja tajni.

Odnos prema radu na veštačenju

Član 2.

Dužnost veštaka je da se u poslovima veštačenja pridržava zakonskih propisa, pravila struke, da radi po savesti, da čuva svoj ugled i ugled Udruženja, te da opravda poverenje pravosudnih organa i stranaka.

Član 3.

Veštak je dužan da odmah po prijemu rešenja ili zahteva za veštačenje, stupi u vezu sa naručiocima posla i drugim strankama, otkloni eventualne nejasnoće i u naloženom ili zahtevnom roku pristupi veštačenju.

Ukoliko postavljeni zadatak prelazi okvire stručnosti veštaka, ili ako se zadatak ne može obaviti u naloženom ili zahtevanom roku, veštak je dužan odmah o tome izvestiti naručioca posla.

Član 4.

Veštak je, u poslovima veštačenja, obavezan da nezavisno i objektivno utvrdi činjenice, kritički i sa jednakom pažnjom razmotri zahteve i stavove svih subjekata, te na osnovu toga da nalaz i mišljenje. Ukoliko postavljeni zadatak prelazi okvire stručnosti veštaka, ili ako se zadatak ne može obaviti u naloženom ili zahtevnom roku, veštak je dužan da o tome odmah izvestiti naručioca posla.

Član 5.

U svom nalazu i mišljenju veštak se ne može izjašnjavati o pravnim pitanjima, već samo o pitanjima svoje struke.

Odnos prema sudu

Član 6.

Veštak je dužan da u traženom roku postupi po rešenju suda, pristupi veštačenju i sačini svoj nalaz i mišljenje. U slučaju kada postoje razlozi za izuzeće veštaka ili oslobađanje od obaveza, veštak je dužan da o tome odmah obavesti sud.

Član 7.

Veštak je dužan da upozori sud, ukoliko je u predmetu koji mu je poveren, već ranije obavio veštačenje ili neku drugu radnju na zahtev neke od stranaka.

Član 8.

Nalaz i mišljenje veštaka moraju biti jasni, argumentovani, sažeti i dostavljeni.

Član 9.

Veštak je dužan da se odazove pozivu suda da pristupi raspravi radi usmenog obrazloženja svog nalaza i mišljenja. Ukoliko je veštak sprečen da prisustvuje raspravi o tome mora pravovremeno izvestiti sud.

Član 10.

Veštak je dužan da upozori sud na činjenice, ako je do njih u međuvremenu došao, ili eventualne vlastite propuste u vezi izvršenog veštačenja.

Član 11.

Veštak je dužan da obračun nagrade i naknade troškova sačini u pismenoj formi, a u skladu sa cenovnikom rada Udruženja.

Odnos prema strankama

Član 12.

Dužnost veštaka je da sve svoje stručne, intelektualne i fizičke sposobnosti primeni u poslovima veštačenja, bez obzira na rasnu, nacionalnu, versku ili političku pripadnost, društveni ili ekonomski položaj.

Član 13.

Veštak neće uspostavljati druge vrste odnosa i kontakata koji se odnose na predmet veštačenja.

Odnos prema drugim veštacima

Član 14.

Prema drugim veštacima veštak je dužan odnositi se profesionalno, drugarski i kolegijalno. Veštaci su obavezni da međusobno sarađuju, razmenjuju stručna saznanja, literaturu, učestvuju na stručnim skupovima u cilju utvrđivanja standarda i specijalizacije u radu.

Veštaci su dužni da pomažu mlađim kolegama savetima, upućivanjima na stručnu literaturu i izvore podataka.

Član 15.

U ponovljenom veštačenju drugi veštak je dužan da temeljno proveri nalaz prethodnog veštaka, uporedi sa svojim nalazima, pa tek posle toga daje svoje mišljenje.

Čuvanje tajne

Član 16

Veštak je dužan da podatke, do kojih je došao iz spisa, prilikom veštačenja, na raspravi ili drugi način, a koji se odnose na predmete veštačenja, čuva kao tajnu i ne saopštava nikom osim naručiocu veštačenja.

Završne odredbe

Član 17.

Ovaj Kodeks donet je na sednici Skupštine Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak” dana 11.11.2002. godine, a stupa na snagu danom donošenja.