Ljudi su najveći potencijal

Hadži Milentijeva 33, Beograd

O nama

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT Veštak” konstituisano je 2002. godine, sa ciljem okupljanja, angažovanja i organizovanja eksperata iz oblasti informacionih tehnologija, digitalne obrade, prenosa signala i veštačke inteligencije, te stavljanja njihovih znanja na raspolaganje državnim strukturama i privrednim subjektima, kako bi se pomoglo da se što pravednije reše sporovi nastali u slučajevima zloupotreba i drugih kriminogenih radnji u pomenutim oblastima, a pre svega da se preventivno deluje da do toga ne dođe.

Udruženje “IT Veštak” je neprofitna nevladina organizacija, bazirana na dobrovoljnosti članstva, koja može opstati samo ako svoj, nesumnjivo društveno koristan rad, uskladi sa vitalnim interesima svih subjekata koji profesionalno zahtevaju pouzdanu i sigurnu primenu informacionih tehnologija.

Udruženje “IT Veštak”, sa vizijom informacionog društva, svesno impresivnih socijalnih i ekonomskih mogućnosti razvoja koje pružaju informacione tehnologije, pruža bezrezervnu podršku naporima društvene zajednice da što pre izvrši sopstvenu transformaciju iz industrijskog u informaciono društvo. Istovremeno, već skoro 20 godina Udruženje kontinuirano nastoji da kroz različite oblike delovanja upozna javnost i sa tamnim stranama primene informaconih tehnologija, odnosno njenih zloupotreba, sa posledicama koje se prostiru u lepezi od minornih do katastrofalnih i sa potrebama i mogućnostima suprotstavljanja takvim zloupotrebama. U tom kontekstu Udruženje “IT Veštak” ostvaruje svoju višesmernu misiju u kojoj dominiraju tri pravca delovanja:

  • Razvijanje i usavršavanje stručnih znanja iz oblasti zloupotreba informacionih tehnologija (činjenje, otkrivanje, dokazivanje, veštačenje, sankcionisanje i zaštita) i prenošenje tih znanja svim, a posebno onim društvenim subjektima koji nose najveću odgovornost za stanje u oblasti kriminala (policija, sudstvo i tužilaštvo);
  • Doprinos stvaranju višeg nivoa kolektivne bezbednosne kulture, svesti i znanja, radi dugoročnog stavljanja pod celovitu kontrolu ovog izuzetno složenog i sa društvenog aspekta visokorizičnog problema;
  • Vršenje sudskih ili vansudskih veštačenja u sporovima čiji su predmet informacione tehnologije.

Najveći uspeh Udruženje ostvaruje organizacijom i realizacijom Konferencije o zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti sistema ZITEH i naučno-stručnih savetovanja. Konferencija ZITEH je organizovana 8 puta do sada i izloženo je preko 300 naučno-stručnih radova – što predstavlja zavidan uspeh s obzirom na usko-specijalizovanu oblast kojom se bavi veoma mali broj stručnjaka.

Realizacija utvrđene misije zasniva se na zavidnim ljudskim resursima:

12 doktora nauka + 21 magistar (master) + 47 članova sa visokom stručnom spremom = 80 članova Udruženja “IT Veštak”.

Svi članovi Udruženja, pored stručnih kvalifikacija, treba da zadovolje i norme propisane Etičkim kodeksom Udruženja, kojim se reguliše obaveza čuvanja tajni i odnos prema radu na veštačenju, prema sudu, prema strankama i prema drugim veštacima.

Članovi udruženja ostvaruju pravo:

  • učešća u donošenju svih odluka Skupštine Udruženja;
  • na besplatan pristup svim radovima publikovanim u organizaciji Udruženja;
  • u besplatnoj obuci koju organizuje Udruženje;
  • u privilegovanom učešću na skupovima u organizaciji Udruženja;
  • na učešće u svim poslovima koje obezbedi Udruženje, a shodno stručnim kvalifikacijama, i učešću u eventualnom sticanja i raspodeli dobiti u poslovima koje obezbedi Udruženje.

Ozbiljnost, složenost i značaj problema zloupotreba informacionih tehnologija nameću obavezujuću potrebu i preventivnog i represivnog delovanja – utoliko pre jer je reč o kriminalnim aktivnostima koje se prvenstveno zasnivaju na znanju. Shodno tome, nesporno je da se na takve aktivnosti jedino i može odgovoriti znanjem. Upravo iz tih razloga pripadnici službi prevencije i represije moraju biti obučeni u meri koja garantuje da se sa uspehom mogu suprotstavljati ovoj pošasti novog doba.

Naša snaga je u našim članovima i njihovom umu.