Statut

U skladu sa odredbom člana 12. i 78. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51/09”) Skupština Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije "IT Veštak" na sednici održanoj 21. 12. 2010. god. jednoglasno je donela

 STATUT 

UDRUŽENjA SUDSKIH VEŠTAKA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 „IT VEŠTAK“

 

 Član 1. 

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – „IT Veštak“ (u daljem tekstu: Udruženje) je osnovano, kao strukovno, nestranačko, nepolitičko i neprofitno, na neodređeno vreme. Skraćeni naziv Udruženja je: "IT Veštak". NazivUdruženja na engleskom jeziku je: Assotiation of Forensic Testimony Experts for Information Technology.

Član 2. 

Oblast i ciljevi

 

Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja su informacione tehnologije: zloupotreba, veštačenje i zaštita informacionog ambijenta, sa fokusom na sudsko ili vansudsko veštačenje slučajeva zloupotrebe po zahtevu sudskih organa, državnih organa iorganizacija, pravnih ili fizičkih lica i privrednih subjekata.

Osnovni ciljevi Udruženja su:

 • Okupljanje stručnjaka raznih specijalnosti iz oblasti informcionih tehnologija, kao i pravne i ekonomske struke, radi izučavanja mogućnosti i načina zloupotrebe informacionih tehnologija, sprečavanja takvih zloupotreba i posebno metoda i tehnika otkrivanja i prikupljanja validnih dokaza sa krivično procesuiranje slučajeva zloupotrebe;
 • Praćenje naučnih i stručnih dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za članove Udruženja;
 • Organizovanje permanentnog stručnog usavršavanja i obuke članova Udruženja za veštačenje u sporovima, u skladu sa zakonom i registracijom delatnosti kod nadležnog organa;
 • Organizovanje i realizovanje stručne obuke zainteresovanih subjekata iz privatnog i javnog sektora kroz seminare, kurseve i predavanja, u skladu sa zakonom i registracijom delatnosti kod nadležnog organa;
 • Stručna i organizaciona pomoć članovima u dobijanju zvanja sudskog veštaka, kod nadležnih pravosudnih organa;
 • Obezbeđenje uslova za učešće članova udruženja u poslovima veštačenja;
 • Razvijanje saradnje sa pravosudnim i drugim državnim organima u cilju unapređenja veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija i ostvarivanja širih društvenih interesa u ovoj delatnosti;
 • Unapređenje zakonodavstva u oblasti informacionih tehnologija, ali i zaštite intelektualne svojine i autorskih prava u ovoj oblasti;
 • Unapređenje zakonodavstva u oblasti veštačenja zloupotrebe informa-cionih tehnologija;
 • Razvijanje stručnog i javnog mišljenja o potrebi i značaju prevencije u borbi protiv zloupotrebe u oblasti informacionih tehnologija;
 • Razvijanje saradnje sa drugim domaćim i stranim srodnim udruženjima i organizacijama.

Član 3. 

Delatnost

Udruženje obavlja svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje obavlja sledeće delatnosti:

 • Sticanje i prenošenje znanja i stečenih iskustava svim značajnijim društvenim subjektima kroz organizovanje stručnih predavanja, rasprava, seminara i simpozijuma u skladu sa zakonom i registracijom delatnosti kod nadležnog organa;
 • Izdavanje knjiga, stručnih časopisa i biltena iz oblasti informacionih tehnologija: zloupotreba, veštačenje i zaštita informacionog ambijenta, intelektualne svojine i autorskih prava, u skladu sa zakonom i registracijom delatnosti kod nadležnog organa;
 • Izrada obavezujućeg Uputstva za postupanje stručnih timova Udruženja u slučajevima veštačenja;
 • Formiranje stručnih timova različitih profila za veštačenje u sporovima;
 • Evidentiranje, praćenje, analiziranje, ocenjivanje i unapređivanje rada stručnih timova na slučajevima veštačenja;
 • Organizovanje izdavačke delatnosti u oblasti ostvarivanja ciljeva, a u skladu sa zakonom i registracijom delatnosti kod nadležnog organa;
 • Zaštita stručnih i moralnih prava članova Udruženja;
 • Davanje mišljenja o elaboratima, projektima i drugim dokumentima značajnim za razvoj i primenu informacionih tehnologija i njihova samostalna izrada;
 • Organizovanje javnih nastupa i drugih vidova aktivnosti članova Udruženja;
 • Obavljanje poslova i usluga za članove Udruženja radi nabavke opreme, stručne literature i drugih potreba za delatnost članova, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
 • Ostvarivanje saradnje sa stručnim, naučnim i obrazovnim organizacijama i udruženjima, u zemlji i inostranstvu iz oblasti rada Udruženja;
 • Predlaganje članova Udruženja za društvena priznanja;
 • Obezbeđivanje potrebnih materijalnih i finansijskih sredstava neophodnih za rad Udruženja.

Član 4. 

Udruženje organizuje i predlaže relevantnim institucijama veštačenja iz sledećih stručnih podoblasti informacionih tehnologija:

 • Informacioni sistemi, projektovanje i dokumentovanje;
 • Telekomunikacije;
 • Hardver  i periferna oprema za mainframe, midrange i PC sisteme;
 • Sistemski, aplikativni  i poslovni softver;
 • Programski jezici i razvojni softverski alati;
 • Baze podataka;
 • Računarske komunikacije, hardver, softver i umrežavanje;
 • Internet;
 • Elektronsko poslovanje;
 • Multimedija;
 • Zaštita informacija;
 • Digitalna forenzička istraga kompjuterskog kriminala;
 • Digitalna obrada signala;
 • Veštačka inteligenicija;
 • Intelektualna svojina i autorska prava;
 • Drugi elektronski sistemi;
 • Upravljanje ugovaranjem u razvoju, projektovanju i kupoprodaji informaci-onih sistema i softvera.

 Oblasti se organizuju jedinstveno za celu teritoriju na kojoj deluje Udruženje. 

Član 5. 

Sedište

 

Sedište Udruženja je u Beogradu u ulici Danijelova 32.

Član 6. 

Članstvo

 

Član Udruženja može biti državljanin Republike Srbije, koji prihvata ciljeve Udruženja i Statut, koji se bavi poslovima veštačenja, odnosno, koji profesionalno radi na unapređenju i razvoju delatnosti sudskog i vansudskog veštačenja u oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija.

Poslovima veštačenja posredstvom Udruženja može se baviti lice koje ispunjava sledeće uslove:

 1. Poseduje odgovarajuću stručnu spremu, stručna znanja, iskustva i/ili sposobnosti u podoblasti informacione tehnologije u kojoj se veštačenje vrši;
 2. Da ima preporuku Komisije za veštačenje;
 3. Da je izabrano (prihvaćeno) od strane pravosudnih organa i strana u sporu.

Novoprimljeni članovi, posle provere stručnih i moralnih kvaliteta postaju kandidati Udruženja za uključivanje u timove za veštačenje.

Počasni članovi Udruženja postaju lica koja svojim radom i aktivnošću steknu naročite zasluge za razvoj i unapređenje institucije veštačenja ili rada Udruženja.

       Član 7. 

Članstvo se stiče podnošenjem zahteva za prijem i potpisivanjem pristupnice.

Odluku o prijemu kandidata u članstvo Udruženja donosi Izvršni odbor.

Odluku o prijemu počasnih članova donosi Skupština Udruženja, na predlog Izvršnog odbora.    

Protiv odluke kojom je odbijen prijem u članstvo Udruženja, nezadovoljan kandidat ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana odbijanja. Žalba se podnosi Skupštini udruženja.

O žalbi protiv odluke kojom je odbijen prijem u članstvo Udruženja odlučuje Skupština udruženja na prvoj narednoj sednici nakon podnošenja žalbe.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

Članstvo prestaje dužom neaktivnošću člana i neplaćanjem godišnje članarine u trajanju od 2 godine. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Izvršnog odbora.

 Član 8. 

Prava i obaveze članstva

Član Udruženja ima prava i obaveze da:

 1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u formulisanju i ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i da odlučuje  preko organa Udruženja;
 3. Bira i da bude biran u organe Udruženja;
 4. Bude blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Udruženja;
 5. Predlaže pokretanje novih vidova aktivnosti kao i unapređenje kvaliteta i sadržaja rada u oblicima definisanih aktivnosti Udruženja;
 6. Svojim ponašanjem i radom u Udruženju i van njega doprinosi afirmaciji informatičke struke i institucije veštačenja uopšte;
 7. Aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Udruženja;
 8. Učestvuje, u skladu sa interosovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 9. U svom radu na veštačenju pridržava se važećih propisa i etičkih načela;
 10. Uredno plaća članarinu;
 11. Obavlja i druge poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

Počasni članovi Udruženja imaju prava da prisustvuju sednicama i da savetodavno, bez prava glasa, učestvuju u radu organa Udruženja.

 Član 9. 

Disciplinska odgovornost

Članu Udruženja mogu se zbog povreda njegovih obaveza izreći sledeće disciplinske mere:

 • Opomena,
 • Javna opomena i
 • Isključenje iz članstva.

Disciplinska mera opomene i javne opomene izriče se za lakše oblike povrede dužnosti, a mera isključenja iz članstva za najteže povrede dužnosti člana Udruženja.

 Disciplinska mera isključenja iz članstva izriče se u slučaju:

 • nepoštovanja etičkog kodeksa ponašanja veštaka,
 • zloupotrebe položaja veštaka i zloupotrebe IT struke,
 • osude na kaznu zatvora u trajanju dužem od 3 godine ili osude za krivično delo protiv osnova državnog uređenja,
 • izricanje disciplinske mere članu Udruženja zbog narušavanja ugleda Udruženja, IT struke ili same institucije veštačenja.

Disciplinski postupak sprovodi i disciplinske mere u prvom stepenu izriče Izvršni odbor Udruženja, na osnovu nalaza i izveštaja disciplinske komisije.

Član Udruženja kome je izrečena disciplinska mera ima pravo prigovora na prvostepenu odluku Izvršnog odbora u roku od 15 dana od prijema odluke. Po ovom prigovoru konačnu odluku donosi Skupština Udruženja na prvoj narednoj sednici, nakon podnošenja prigovora.

  Član 10.

Organi 

Stalni organi Udruženja su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

 Član 11. 

Skupština

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja koju čine svi članovi Udruženja.

Skupštinu saziva Predsednik Skupštine Udruženja, i to u roku od najmanje 15 dana, pre dana održavanja sednice Skupštine. Sednice Skupštine Udruženja zakazuje sekretar Udruženja.

Skupština se redovno saziva jednom u toku godine, ali i u drugim slučajevima kada se ukaže potreba za njenim sazivanjem.

Skupština Udruženja obavlja sledeće poslove:

 • Donosi i usvaja Statut Udruženja, njegove izmene i dopune i druga opšta akta koja ne donosi Izvršni odbor Udruženja;
 • Odobrava planove i programe rada i aktivnosti Udruženja;
 • Donosi godišnji finansijski plan i usvaja godišnji izveštaj o materijalno – finansijskom  poslovanju Udruženja;
 • Usvaja godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora i ostalih organa Udruženja;
 • Odlučuje o statusnim promenama Udruženja i prestanku rada Udruženja
 • Bira, na mandatni period od 4 godine i razrešava, predsednika Skupštine Udruženja;
 • Bira, na mandatni period od 4 godine i razrešava, predsednika Izvršnog odbora;
 • Bira, na mandatni period od 4 godine i razrešava, članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, Sekretara i Blagajnika Udruženja;
 • Utvrđuje visinu članarine i upisnine Udruženja;
 • Imenuje počasne članove Udruženja;
 • Odlučuje o udruživanju u saveze;
 • Odlučuje o žalbama i prigovorima na odluke Izvršnog odbora i o svim ostalim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima Udruženja, kao i o drugim pitanjima od značaja za aktivnosti i rad Udruženja i njegovih članova.

Član 12. 

Skupština može punovažno da radi i odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova Udruženja.

Skupština odlučuje javnim glasanjem većinom glasova od broja prisutnih članova na sednici Skupštine Udruženja.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina prisutnih članova i odluka Izvršnog odbora.

Sednicama Skupštine predsedava i rukovodi predsednik Skupštine Udruženja. U slučaju sprečenosti predsednika Skupštine zamenjuje predsednik IO.

O radu na sednici Skupštine vodi se zapisnik u koji se unosi kratka sadržina rasprave i sve usvojene odluke i zaključci.

Član 13. 

Izvršni odbor

 

Izvršni odbor Udruženja je kolektivni organ upravljanja i izvršni organ Skupštine Udruženja, koji broji 7 (sedam) članova, koji mogu biti više puta uzastopno birani na ovu funkciju.

Izvršni odbor se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

U slučaju da Izvršni odbor ne izvršava svoje obaveze ili da njegov rad nije u skladu sa ciljevima i zadacima Udruženja, Skupština može da smeni Izvršni odbor pre isteka mandata i da izabere Izvršni odbor u novom sastavu.

Odredbe predhodnog stava primenjuju se i u slučaju kada se radi o pojedinom članu Izvršnog odbora, uključujući i predsednika Izvršnog odbora, s tim što se u tom slučaju novom članu mandat računa do isteka mandata Izvršnog odbora.     

Izvršni odbor iz redova svojih članova bira Zamenika predesednika Izvršnog odbora.

Izvršni odbor radi u sednicama koje zakazuje sekretar Udruženja, a kojim rukovodi predsednik Izvršnog odbora, a u njegovom odsustvu Zamenik predsednika IO ili član Izvršnog odbora koga predsednik ovlasti.

Izvršni odbor može punovažno da radi i donosi odluke, ako sednici prisustvuje većina članova, a odluke se donose većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Izvršnog odbora.

 Član 14. 

Delokrug rada Izvršnog odbora

Izvršni odbor Udruženja obavlja sledeće poslove:

 • Predlaže plan i program rada i aktivnosti Udruženja;
 • Organizuje i učestvuje u ostvarivanju usvojenih planova i programa rada Udruženja;
 • Rukovodi radom Udruženja između zasedanja Skupštine;
 • Bira iz svog sastava, na mandatni period od 4 godine i razrešava, predsednika Izvršnog odbora Udruženja i njegovog zamenika;
 • Predlaže i razrešava Rukovodioce radnih grupa – komisija Udruženja (za IKT veštačenje, edukaciju, promociju, konsalting, standardizaciju i normativno regulisanje);
 • Predlaže godišnji finansijski plan i usvaja periodične izveštaje i godišnji obračun Udruženja;
 • Donosi odluke o prijemu u članstvo Udruženja;
 • Odlučuje o korišćenju sredstava Udruženja;
 • Izveštava Skupštinu o svom radu;
 • Stara se o javnosti rada Udruženja;
 • Predlaže dodelu priznanja Udruženja, Zahvalnice zaslužnim organizacijama i kolektivima i Pohvale zaslužnim pojedincima;
 • Vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim opštim aktima Udruženja kao i odlukama Skupštine Udruženja.

Član 15. 

Predsednik Izvršnog odbora obavlja sledeće poslove:

 • Predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu, bez ograničenja;
 • Ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;
 • Zakazuje i predsedava sednicama Izvršnog odbora Udruženja;
 • Sprovodi poslovnu politiku Udruženja;
 • Izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora Udruženja;
 • Odgovara za zakonitost, pravilnost rada i aktivnosti Udruženja;
 • Koordinira rad i aktivnosti komisija, radnih grupa i drugih organa Udruženja;
 • Vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 16.

Delokrug rada Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je organ unutrašnje kontrole koji štiti prava članova Udruženja i vrši kontrolu materijalno – finansijskog poslovanja i rada Udruženja.

Nadzorni odbor kontroliše:

 • Sprovođenje Statuta i drugih opštih akata Udruženja;
 • Sprovođenje odluka Skupštine Udruženja;
 • Pravilnost i celishodnost korišćenja sredstava Udruženja;
 • Materijalno i finansijsko poslovanje Udruženja;
 • Rad ostalih organa i članova Udruženja.

Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini Udruženja izveštaj o stanju materijalno – finansijskog poslovanja koji se razmatra prilikom usvajanja završnog obračuna Udruženja.

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana koje bira Skupština Udruženja.

Mandat članova Nadzornog odbora je 4 godine i isto lice može biti više puta uzastopno birano na ovu funkciju.

Član 17.

Sekretar Udruženja ima pravo i dužnost da:

 • Obavlja organizacione i stručne poslove Skupštine i IO Udruženja;
 • Priprema materijale za rad i razvija aktivnosti Skupštine i IO Udruženja;
 • Obavlja tehničke poslove oko zakazivanja i organizacije Skupštine i IO Udruženja;
 • Ažurira i održava Web sajt Udruženja;
 • Vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 18.

Predsednik Skupštine, predsednik Izvršnog odbora, njegov zamenik  i sekretar  Udruženja biraju se na mandatni period od 4 godine sa pravom reizbora.

Predsednik Skupštine, predsednik Izvršnog odbora, njegov zamenik  i sekretar Udruženja mogu biti smenjeni sa funkcija u toku mandata, u slučaju prekršaja iz Čl. 9, a na osnovu predloga Disciplinske komisije i punovažne odluke SkupštineUdruženja.    

Član 19.

Pomoćna radna tela

Izvršni odbor Udruženja bira Komisiju za veštačenje, Komisiju za prijem novih članova, Disciplinsku komisiju, a po potrebi i druge  komisije, kao svoja pomoćna radna tela.

Odlukom o izboru komisija Izvršni odbor Udruženja utvrđuju sastav komisije, njen zadatak i trajanje njenoga rada.

Član 20.

Javnost rada

Rad Udruženja je javan. Sednice svih organa Udruženja su javne i može da im prisustvuje svaki član Udruženja, kao i sva druga zainteresovana lica koja imaju interesa za rad Udruženja.

Bez prisustva javnosti radi isključivo Disciplinska komisija Udruženja prilikom većanja i glasanja o disciplinskoj odgovornosti članova i donošenja odluke o predlogu za izricanje disciplinske mere.

O javnosti rada Udruženja stara se i odgovoran je Izvršni odbor Udruženja.

U internom glasilu Udruženja i na Veb sajtu Udruženja objavljuju se obaveštenja o sazivanju Skupštine Udruženja i odluke Skupštine i Izvršnog odbora Udruženja i aktivnosti Udruženja koje su od šireg značaja i interesa za članstvo Udruženja.

Udruženje na godišnjoj Skupštini objavljuje spisak članova Udruženja koji nisu platili članarinu.

Udruženje publikuje stručnu literaturu, održava WWW prezentaciju na Internetu i izdaje propagandni materijal od interesa za rad svojih članova. 

Član 21.

Saradnja  sa drugim organizacijama

Udruženje može da se udružuje u odgovarajuće saveze kao i udruženja u zemlji i inostranstvu kao samostalna organizacija odgovorna za sprovođenje sopstvenih ciljeva i zadataka, o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Udruženje ostvaruje saradnju u radu sa odgovarajućim srodnim udruženjima i savezima u cilju ostvarivanja programa razvoja kao i afirmacije veštačenja u oblastima informacionih tehnologija, a sve to na principima dogovaranja i ostvarivanja zajedničkih interesa.

Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.

Udruženje ostvaruje saradnju sa srodnim organizacijama i udruženjima u inostranstvu u okviru utvrđene spoljne politike Republike Srbije, rukovodeći se političkim, ekonomskim i drugim interesima naše zemlje u odnosu na državu sa kojom se ostvaruje međunarodna saradnja.

Član 22.

Sredstva

Udruženje ostvaruje materijalna i finansijska sredstva za svoju delatnost:

 • Iz članarine članova Udruženja i prihoda koji se ostvare delatnošću Udruženja;
 • Od poklona i legata članova Udruženja ili drugih lica;
 • Iz drugih izvora u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Prihodi i rashodi Udruženja planiraju se jednom godišnje, finansijskim planom, a izvršenje plana prati se na osnovu izveštaja o periodičnom obračunu i završnom računu  Udruženja.

Za rukovanje materijalnim i finansijskim sredstvima Udruženja nadležan je predsednik Izvršnog odbora.

Član 23.

Prestanak rada

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine Udruženja, dvotrećinskom većinom glasova, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju da broj članova Udruženja bude manji od 10, smatra se da je Udruženje prestalo sa postojanjem  i predsednik Izvršnog odbora Udruženja dužan je da o tome obavesti nadležni državni organ koji vodi evidenciju i registar društvenih organizacija i udruženja građana.

U slučaju prestanka rada Udruženja o njegovoj celokupnoj preostaloj imovini odluku će doneti Skupština Udruženja ili preostali članovi Udruženja, u zavisnosti od načina prestanka rada Udruženja. 

Član 24.

Pečat

Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 40 mm na kome je ispisan njegov pun i skraćeni naziv i mesto sedišta Udruženja.

Tekst pečata ispisan je na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.

Član 25.

Izmene i stupanje na snagu Statuta

Izmene i dopune ovog Statuta vrši Skupština Udruženja po istom postupku u kome je donet ovaj Statut, odosno na osnovu Poslovnika o radu skupštine i njenih organa.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja i objavljivanja na oglasnoj tabli (Veb stranici) Udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog državnog organa. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredba Zakona o udruženjima.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE UDRUŽENjA

Prof. dr Slobodan R. Petrović