Prof. dr Zoran Čekerevac

Име, име једног родитеља и презиме

Зоран, Петар, Чекеревац

Датум рођења

Пол

Лични (ЈМБГ) број

Адреса становања

Eлектронска пошта

[email protected]

     CV – БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ – РЕЗИМЕ

 

Подаци Садржина
Високошколска установа у којој је запослен са пуним радним временом Факултет за пословно индустријски менаџмент
Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду
Датум запослења у високошколској установи ФПИМ 01.11.2008.
Подаци о ранијем запослењу Висока пословна школа струковних студија „Чачак“ у Београду 2010. до 2014.

Виша железничка школа у Београду, од 1993. до 2008;

Војнотехнички институт, Београд, од 1980. до 1993;

Машински факултет Универзитета у Београду,  Београд, од 1976. до 1979.

Година првог запослења 1976
Укупан радни стаж 39
Знање страних језика енглески, руски, немачки, словачки
Aкадемско и научно звање дипломирани машински инжењер,

доктор техничких наука

Наставничко звање, датум избора у звање и високошколска установа која је извршила избор у звање редовни професор, Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду, 2015

редовни професор, Универзитет „Унион“ у Београду, 2014

Ужа област за коју је наставник биран Информатика – Избор на универзитету Унион у Београду 2008.

Информационе технологије – АЛФА Универзитет 2010

Чланство у професионалним организацијама ИТ Вештак, Београд

Удружење индустријских инжењера Србије, Београд

Функција на високошколској установи Професор – Универзитет „Унион – Никола Тесла“ Београд, Факултет за пословно индустријски менаџмент

Одржава наставу на основним студијама из предмета:

1.      Електронско пословање

Одржава наставу на дипломским академским – мастер студијама из предмета:

1.      Компјутерске мреже

2.      Интернет технологије

Одржава наставу на докторским студијама из предмета:

1.      Електронско пословање

Објављени стручни и научни радови

Монографије објављене у иностранству 1.      Computer Graphics and Animation Expositions in Mathcad, Letić D, DavidovićB, Čekerevac Z, Vasilev D, Berković I, Kazi Lj, Desnica E, FSI ZUZ, Hydropneutech, Zilina, Slovakia, Mart 2008, ISBN 978-80-968479-5-2

2.      Operations Research Expositions in MathCAD, Letić D, Davidović B, ČekerevacZ, Dvorak Z, Berković I, Kazi Lj, Desnica E, FSI ZUZ, Hydropneutech, Zilina, Slovakia, Mart 2008, ISBN 978-80-968479-4-5

Уџбеници, практикуми и збирке задатака 1.      Чекеревац З, Ранковић Д, Рачунари и примена рачунара у железничком саобраћају, Графомаркет Београд,1996, ISBN 86-81483-36-6
Чекеревац З, Миленковић З, Примена рачунара у железничком саобраћају,Желнид, Београд, 2002;

2.      Чекеревац З, Основе рачунарске технике, Виша железничка школа, Београд, 2003;

3.      Чекеревац З, Windows 98, Виша железничка школа, Београд, 2003;

4.      Чекеревац З, Базе података, Виша железничка школа, Београд; 2003; Уџбеник урађен у складу са наставним планом и програмом истоименог предмета који се слушао на Вишој железничкој школи.

5.      Чекеревац З, Рачунари – Основе рачунарске технике, Виша железничка школа, Београд, 2005;

6.      Чекеревац З, Рачунари – Оперативни системи, Виша железничка школа, Београд, 2005.;

7.      Чекеревац З, Анђелић С, Рачунари – Базе података, Виша железничка школа, Београд, 2005.;

8.      Чекеревац З, Оперативни системи фамилије Windows и рачунарске мреже,Виша железничка школа, Београд, 2007.;

9.      Чекеревац З, Основи информатичких технологија, Висока железничка школа струковних студија, Београд, 2007.;

10.  Чекеревац З, Експертни системи, ФИМ, ИЦИМ, Крушевац, 2009, ISBN 978-86-84909-65-9;

11.  Чекеревац З, Интернет технологије и Интернет пословање, ФИМ, ИЦИМ Крушевац, 2009, ISBN 978-86-84909-64-2;

12.  Чекеревац З, Милосављевић Б, Анђелић С, Базе података за менаџере, ФИМ, ИЦИМ, Крушевац, 2010, ISBN 978-86-84909-71-0;

Неки радови објављени у међународним часописима 1.      Z. Cekerevac Z, S. Ristic, “Communications: The way of transmitting messages and communication skill”, Komunikácie No. 4, ISSN 1335-4205, Zilina, 2006, pp. 61-65

2.      Čekerevac Z, Ristić S, “The Concept, Traits and Characteristics of the Director-Organizer-Manager Personality”, ВІСНИК Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2006, стр. 233-236

3.      Z. Dvořák, Z. Čekerevac, Z. Zamiar, “Efektívna komunikácia ako nástroj na znižovanie rizík pri riadení firmy”, Logistický. monitor, ISSN 1336-5851, 10/2007, p.4

4.      Уводни чланак научног часописа: Механика Транспорт Комуникации, број 1/2008, Čekerevac Zoran, Comparative Analysis of the Teaching Subject Matter for the Subject „Data Bases“ on the Cases of the Faculties of the University of Žilina and the Railway College Belgrade, ISSN 1312-3823, Софија 2008, Бугарска, p7

5.      Dvorak Z, Čekerevac Z, Zemiar Z, „Proper communication means as a tool of decreasing company management risks“, Krizovy Manažment, No.1/2009, ISSN 1336-0019, Žilinska univerzita v Žiline, Slovakia, p.19-23

6.      Čekerevac Z, Dvorak Z, Glumac S, An Expert System for Combating Flood Crisis and Aridity on Example Vojvodina’s Water Transport System in Serbia, Perner´s Contacts – č. 4/2009, ISSN 1801-674X, p.45-52

7.      Čekerevac Z., Živković D.: Manufacturing discrete events simulation using MS Excel and VBA. Collection of Scientific Articles — Economic Sciences, Issue 8, Knigi XXI, Bucovinian University, Chernivtsi, Ukraine, 2012; ISSN 2219-5378, pp:86-98

8.      Dragović N., Andjelić S.,& Čekerevac Z.:Economic justification of the introduction of computerization in the storage processes. Collection of Scientific Articles — Economic Sciences, Issue 8, Book XXI, Bucovinian University, Chernivtsi, Ukraine, 2012; ISSN 2219-5378, pp:265-275

9.      Čekerevac Z., Živković D.: Enterprise risk management and the information security, Journal: Krizovy Manažment – Crisis Management, No.1/2012, Faculty of special engineering at University of Žilina, Žilina, 2012, pp.22-26

10.

11.  21. Čekerevac, Z., Anđelić, S., & Čekerevac, P. (2013, 07 15). Knowledge assessment and application of computer adaptive testing. (Z. Čekerevac, Ed.) MEST Journal, 1(2), 16-30. doi:10.12709/mest.01.01.02.02

12.

13.  22.   Čekerevac, Z., Dvorak, Z., & Čekerevac, P. (2014). Internet safety of SMEs and e-mail protection in the light of recent revelations about espionage of internet communication system. Collection of Scientific Articles — Economic Sciences. 10. Bucovinian University, Chernivtsi, Ukraine. ISSN 2219-5378,

14.  Čekerevac, Z., Čekerevac, P., & Vasiljević, J. (2014, 01 15). Internet safety of SMEs regarding the security of electronic mail. FBIM Transactions, 2(1), 45-56. doi:10.12709/fbim.02.02.01.05

15.  Čekerevac, Z., Dvorak, Z., & Čekerevac, P. (2014, 07 15). Internet sigurnost u svetlu otkrića Edvarda Snoudena. FBIM Transactions, 2(2), 68-78. doi:10.12709/fbim.02.02.02.07

16.  Prigoda, L., Cekerevac, Z., Dvorak, Z. & Cekerevac, P. (2015, Apr 19). One look at the modern information security. Sustainable Development of Mountain Territories. 4(22). ISSN 1998-4502.

17.  Čekerevac, Z., Glumac, S., & Maletić, J. (2016)., Track & Trace Systems Application in the Supply Chains, ISSN 1312-3823, Sofia 2016, Bulgaria, pp. XI-1 – XI-7; : Mehanika, Transport, Komunikacii, 14(3/2)

18.  Glumac, S., Čekerevac, Z., & Maletić, J. (2016)., Automatically Guided Vehicle Systems Evaluation, ISSN 1312-3823, Sofia 2016, Bulgaria, pp. XI-8 – XI-14; : Mehanika, Transport, Komunikacii, 14(3/2)

Неки радови објављени у домаћим часописима 1.      Čekerevac Z, Matić S, Đurić D, Dvorak Z, Prilog rešavanju problema kontrole pristupa i evidencije prisutnosti zaposlenih, IMK-14 Istraživanje i razvoj, 34 1/2010, ISSN 0354-6829, UDK 621, Kruševac, april 2010, pp.23-29

2.      Čekerevac Z, Matić S, Đurić D, Čelebić D, Dvorak Z, SDD ITG ‘smart shelf’ RFID rešenje za inventarisanje robe na udaljenim policama, IMK-14 – Istraživanje i razvoj, 2010, vol. 16, br. 4, str. 47-52, ISSN 0354-6829

3.      Anđelić, S. L., & Čekerevac, Z. P. (2011). Testiranje zaposlenih primenom CAT modela. IMK-14 – Istraživanje i razvoj, 17(4), 9-18. ISSN 0354-6829

Учешће у истраживачким и развојним пројектима 1.      ITGcc-0x: Систем и фамилија контролера за администрацију удаљених фискалних електронских кеш регистратора, SDD ITG, Beograd 2005 do2009.

2.      EM (Event Manager): Софтверско решење за глобално управљање трговином, SDD ITG, Beograd 2005 do 2009.

3.      ITGbs-02: Систем за управљање међуградским путничким саобраћајем, издавањем и резервацијом карата и контролу приступа базиран на примени ITGbtt-0x, SDD ITG, Beograd 2005 do 2009.

4.      ITGrc-01: Систем за резервацију и издавање карата и контролу приступа базиран на ITGbtt-0x, SDD ITG, Beograd 2005 do 2009.

5.      Interactive presentation system: Генерички производ за конфигурисање различитих интерактивних стриминг медиа презентационих решења,SDD ITG, Beograd, 2005 до 2009.

6.      Smart shelf: На RFID-у базирано решење за тренутно инвентарисање све робе постављене на удаљеним полицама, SDD ITG, Beograd 2005do 2009.

7.      ActA™: Контрола приступа и регистрација радног времена на удаљеним локацијама и експозитурама, SDD ITG, Beograd 2005 дo 2009.

8.      PaySIMU: Java софтвер симулатор за пријем банкнота и издавање карата, SDD ITG, Beograd 2005 do 2009.

 

Неки радови у зборницима међународних научних и стручних скупова са рецензијама 1.      Z. Čekerevac, Информатика у образовању студената Више железничке школе, Infoteh-Jahorina, Vol. 3, Ref. F-2, p. 279-282, Јахорина, Република Српска, Март 2003.

2.      S. Petrovic, Z. Cekerevac, G. Grubor, “Security System Engineering Capability Maturity Model in the ICT Security”, in proc. X International Scientific Conference Crises Situations Solution in the Specific Environment, 22 and 23 June 2005, Zilina, Slovakia,

3.      Z. Cekerevac, S. Matic, D. Djuric, “ITGfdc-1 Fuel Dispenser Control System as the Technical Solution for Preventing of Non Authorized Fuel Tanking, in Proc. 11thInternational Scientific Conference devoted to Crises Situations Solution in Specific Environment, 29-30 June 2006, Zilina, Slovakia, 2006,

4.      Z. Cekerevac, S. Matic, D. Djuric, “Contribution to Increasing of People Security under the Realizations of Meetings of High Risks”, in Proc. 11th International Scientific Conference devoted to Crises Situations Solution in Specific Environment, 29-30 June 2006, Zilina, Slovakia, 2006

5.      Z. Cekerevac, Z. Dvorak, “Some important conclusions from TEMPUS IMG-SCG3018-2005 project”, in Proc. 9th International Scientific Conference LOGVD 2006, ISBN 80-8070-606-9, Žilina, Slovakia, 2006, pp.4

6.      Dvorak Z, Čekerevac Z, Bezpečnostné aspekty informatizácie na príklade Slovenska a Srbska, 12. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 20. – 21. jún 2007, ISBN 978-80-8070-701-9

7.      Dvořák, Z., Čekerevac, Z. Soušek, R. 2008. The information strategy as an assumption for copany´s information security from Czech, Serbian and Slovak point of view  In: The Internet, Competitiveness and the Organisational Security, X. Annual International Conference. Zlín, Czech Republic, 26th March 2008. ISBN 978-80-7318-548-0. 4 s.

8.      Čekerevac Z , Dvorak Z , Glumac S,  „An Expert System for Combating Flood Crisis and Aridity on Example Vojvodina’s Hydrology System in Serbia“, Научна конференција Crises Situations Solution in Specific Environment, 27 – 28. maj 2009, Žilina, Slovačka

9.      Čekerevac Z, Matić S, Đurić D, The solution for the identification of vehicles in vehicle parks, Scientific conference LOGVD 2009 Dopravna logistika a krizove situacie, Žilina, September 2009, ISBN 978-80-554-0114-0

10.  Čekerevac Z, Anđelić S, Glumac S, Dragović N, Savremene tendencije primene GIS tehnologija, Menadžment 2010, 17-18. mart 2010, Kruševac,  ISBN 978-86-84909-69-7

11.  Petrović S, Čekerevac Z, Milanović Z, Politika informacione bezbednosti kao element prevencije kriznih situacija, Menadžment 2010, 17-18. mart 2010, Kruševac,  ISBN 978-86-84909-69-7

12.  Čekerevac Z, Radović D, Čekerevac P, The Application of Geografic Information System for Environment Protection in Serbia,  Riešenie Krizovych Situacii v špecifickom prostredi, 2-3 Jun 2010, Žilina, Slovakia, ISBN 978-80-554-0201-7

13.  Anđelić S, Čekerevac Z, Anđelić D, Testiranje studenata primenom specijalizovanog CAT modela – Testing of students using specialized CAT model, Međunarodna konferencija ICIST 2011, Kopaonik 2011, 06.03.-09.03.2011,

14.  Čekerevac Z, Marković M, Analysis of Potentials of Use of Facebook Technology Solutions in Education, Scientific Conference: The Human Being and the Globalization: Prospect and Limits of the Development, 25.-26.11.2011, DIIT, Dnipropetrovsk, Ukrajina (abstract)

15.  Čekerevac Z, Anđelić S, Radović D, Data protection in small and medium sized enterprises, PROCEEDINGS of International Conference “Smal and Medium Enterprises – Possibilities and Perspectives 2011”, Novi Pazar, Serbia, April 25-26th, 2011

16.  Svetlana Anđelić, Zoran Čekerevac, Stanislav Glumac: Primena kompjuterskog adaptivnog testiranja kao alata menadžmenta ljudskim resursima, Zbornik radova = Proceedings / Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2012, Mladenovac, 20-11. april 2012 = International Scientific Conference Management 2012 ; [organizatori] Univerzitet Union … [et al.]. – Mladenovac [i. e.] Beograd : Fakultet za industrijski menadžment, ICIM plus – Izdavački centar za industrijski menadžment plus = Belgrade : Faculty of industrial management, ICIM plus, 2012 (Beograd : MST Gajić). – 140 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. ISBN 978-86-84909-74-1. COBISS.SR-ID 190312716. pp. 18-23

17.  Čekerevac Zoran, Ristić Slobodan, Živković Dubravko.:Računarstvo u oblaku i obezbeđenje kvaliteta u malim i srednjim preduzećima, Zbornik radova = Proceedings / Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2012, Mladenovac, 20-11. april 2012 = International Scientific Conference Management 2012 ; [organizatori] Univerzitet Union … [et al.]. – Mladenovac [i. e.] Beograd : Fakultet za industrijski menadžment, ICIM plus – Izdavački centar za industrijski menadžment plus = Belgrade : Faculty of industrial management, ICIM plus, 2012 (Beograd : MST Gajić). – 140 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. ISBN 978-86-84909-74-1. COBISS.SR-ID 190312716. pp. 101-105

18.  Živković Dubravko, Čekerevac Zoran, Svetlana Anđelić: Simulacija proizvodnih sistema sa različitim postupcima planiranja i upravljanja proizvodnjom, Zbornik radova = Proceedings / Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2012, Mladenovac, 20-11. april 2012 = International Scientific Conference Management 2012 ; [organizatori] Univerzitet Union … [et al.]. – Mladenovac [i. e.] Beograd : Fakultet za industrijski menadžment, ICIM plus – Izdavački centar za industrijski menadžment plus = Belgrade : Faculty of industrial management, ICIM plus, 2012 (Beograd : MST Gajić). – 140 str. : graf. prikazi, tabele; 25 cm. ISBN 978-86-84909-74-1. COBISS.SR-ID 190312716.  pp. 771-776

19.  Čekerevac Z, Radonjić S. (2013) Some SMEs data safety and security issues in the in-house and in the cloud computing, 18. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 5. – 6. jún 2013. ISBN 978-80-554-0702-9

20.  Čekerevac, Z., Čekerevac, P. (2014). Bitcoin – benefits and risks. International scientific conference “Management 2014”. 25-26 April 2014. Faculty of Business and industrial Management, Belgrade, Serbia.

21.  Čekerevac, Z., Dvorak, Z., Čekerevac, P. (2014). Internet security in light of Edward Snowden’s revelations. International scientific conference “Management 2014”. 25-26 April 2014. Faculty of Business and industrial Management, Belgrade, Serbia.

22.  Šćekić, D., & Čekerevac, Z. (2016, April 14-15). Privacy by Design – Possible Solution in The Protection of Privacy and Personal Data.Information Technologies, Economics and Law: state and development perspectives (ITEL-2016) Chernovci, UA: PHEI “Bukovinian University”, 260-262.

23.  Čekerevac, Z., Dvorak, Z., & Čekerevac, P. (2016, May 5-6). Microenterprises: Big or Small Data?. International Scientiic Conerence “Management 2016”. Belgrade, RS: FBIM, 52-54.

 

За детаљније информације погледајте: www.zoran.cekerevac.eu

18.11.2016.                                                                                  Др Зоран Чекеревац