Prof. dr Nahod Vuković

Ime i prezime: Prof. dr Nahod Vuković

Datum i mesto rođenja: 12. maj 1941. Obrtići, Rogatica 

Elektronska pošta: [email protected]

Obrazovanje: Doktor matematičkih nauka

Naučne oblasti:

 • TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA

 • PRIMENA STATISTIKE U FINANSIJSKOM RIZIKU

 • ELEKTRONSKO POSLOVANJE (e-BUSINESS)

Nastavno i/ili naučno-istraživačko zvanje: Redovni profesor

Diplomirao 1963. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu  na grupi Matematika – Fizika.

Magistratura: Završio poslediplomske studije u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, magistarska grupa Matematička statistika. Magistrirao 1967. godine odbranivši magistarski rad "Raspored kvadratne forme i primena na I2 – odstojanje"

Doktorska disertacija: Doktorirao 1976. godine sa tezom "Generalizacija kolektivnog i višestrukog koeficijenta korelacije" pod mentorskim vođstvom prof. dr Branislava Ivanovića na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje doktora matematičkih nauka.

 

Profesionalna karijera:      

 • U februaru 1963. godine biran za asistenta na Prirodno-matematičkm fakultetu u Sarajevu na predmet: Matematička analiza. 

 • U februaru 1965. godine biran za asistenta u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, potom za asistenta – istraživača a 1971. godine u računskom centru Instituta na radno mesto sistem – analitičara. 

 • Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu biran u aprilu 1974. godine za asistenta na predmetu Matematička statistika, u septembru 1977. godine biran u zvanje docenta za isti predmet, a u martu 1983. godine ponovo biran u isto zvanje. U oktobru 1984. godine biran je u zvanje vanrednog profesora, a u junu 1990. godine ponovo je biran u zvanje vanrednog profesora na predmetu Verovatnoća i statistika. 

 • školske 1985/86 godine boravi u Etiopiji kao Ass. Profesor na Addis Ababa Univerzitetu. 

 • U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast RAČUNARSKA STATISTIKA i STATISTIKA, izabiran je na BEOGRADSKOM UNIVERZITETU na FON-u 1995. godine

 • 2006. godine izabiran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast MATEMATIČKA STATISTIKA na EVROPSKOM UNIVERZITETU u Beogradu

 

Nastavno-naučne aktivnosti   

 • Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu vodi vežbe iz Matematičke analize. 

 • Institutu ekonomskih nauka u Beogradu učestvuje u nastavi (predavanja i vežbe) na Poslediplomskoj školi Instituta na predmetima Matematička statistika, Teorija igara, Teorija odlučivanja i Ekonometrija. 

 • Na Fakultetu organizacionih nauka radi prvo kao saradnik, a zatim kao nastavnik na predmetima Verovatnoća i statistika, Matematička statistika, Multivarijaciona statistička analiza i Seminar iz statistike. 

 • Na smerovima Poslediplomskih studija Fakulteta organizacionih nauka vodi nastavu iz predmeta vezanih za teoriju i primenu statistike. 

 • Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu angažovan je 1984/85 godine kao vodeći nastavnik za predmete Matematika na postdiplomskom smeru Ekonomska informatika, a 1988/89 za predmet Teorija verovatnoće i Stohastički procesi na smeru Informatika i programiranje.

 • Na Addis Ababa Univerzitetu angažovan je kao Associate Professor na Faculty of Science, Department of Statistics, izvodeći nastavu za Graduate Programme iz sledećih predmeta:

 • Linear Models (Stat 576) ,  Introduction to Multivariate Methods (Stat 581),  Applied Regression Analysis (Stat 577),  Non-parametric Methods (Stat 582).

 • Od 2006/2007. godine na VIŠOJ ŠKOLI ZA MATEMATIČKU STATISTIKU     Evropskog Univerziteta u Beogradu izvodi nastavu na više predmeta iz Teorije verivatnoće i Statistike.

 • Od 1987. godine rukovodi STATLAB-om (Laboratorija za statistiku Fakulteta organizacionih nauka), gde se rade naučno-istraživački projekti i vrši naučno-stručno usavršavanje maldih saradnika i studenata.

 • Na Poslediplomskim studijama FON-a drži nastavu na predmetu ELEKTRONSKO POSLOVANJE  na smerivima ELEKTRONSKO POSLOVANJE i INTERNET TEHNOLOGIJE

Rukovodilac je smera na magistarskim studijama FINANCIAL RISK MANAGEMENT na FON-u i učestvuje u nastavi na predmetima STOHASTIČKI PROCESI i MODELI UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM RIZIKOM

 

Objavljeni radovi:

Knjige:    

 • OSNOVE VEROVATNOĆE, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd  2006. godine

 • STATISTIČKO ZAKLJUČIVANJE, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd  2007. godine.

 • PC VEROVATNOĆA I STATISTIKA, Fakultet organizacionih nauka, Beograd 1997, 1999, 2001 i 2005

 • STATISTIKA, Fakultet za Finansijski Menadžment i Osiguranje, Beograd 2003 godine.

 • STATISTIKA, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd  2005. godine.

 • MODELI STATISTIČKOG ZAKLJUČIVANJA, Svetozar Marković, Beograd. 1983. godine. 

 • VEROVATNOĆA I STATISTIKA, Književne novine, Beograd, 1978. i 1981. 

 • STATISTIKA – Rešeni zadaci, Privredna štampa, Beograd, 1978. 

 • MATEMATIKA, Udžbenik za ugostitelje – koautor, Ugostiteljsko-turistički obrazovni centar, Beograd, 1975.

 • STATISTIČKA ANALIZA, Naučna knjiga, Beograd, 1987. 

 • TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA, koautor, Viša škola za organizaciju rada, Novi sad, 1990, 1992.

 • ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ VEROVATNOĆE I STATISTIKE, Kultura, Beograd, 1995. 

 • METRIKA FINANSIJSKOG RIZIKA, CD izdanje u Ediciji Stohastoka i finansije, FON, Beograd 2004. godine

 

Članci i referati na simpozijumima: 

Naučna oblast “Statistika i primena u FINANSIJSKOM RIZIKU

 • ALTERNATIVNA OCENA RIZIKA, YUPMA, Zlatibor 2005. 

 • ANSWER TREE AND VECTOR CORRELATION, Roterdam, EURO 2001.

 • Motivi kupaca i prodavaca za trgovinu obveznicama 
  stare štednje na Beogradskoj berzi
  , SYMORG, Zlatibor 2002.

 • Nov pristup generalizaciji koeficijenta korelacije EURO XVII, Budimpešta, Madjarska, Juli 2000.

 • Vektorski koeficijent korelacije uzorka – primena i implementacija Statistička revija, Beograd, 2000.

 • MODELOVANJE APSOLTNIH PRINOSA RAZLIČITIH INDEKSA AKCIJA: Ispitivanje mogućnosti prognoziranja alternativne ocene rizika, YUINFO, 2004.

 • Tržište nekretnina i tržište akcija – uzročne veze, SYMOPIS, 2004.

 • OCENJIVANJE I RASPORED IVANOVIĆEVOG I2 – ODSTOJANJA, Statistička revija br. 1-2, Beograd, 1967. 

 • MERENJE LINEARNE ZAVISNOSTI IZMEĐU DVE ALEATORNE STRUKTURE, Statistička revija br. 1-2, Beograd, 1977. 

 • KANONIČKI I KOLEKTIVNI KOEFICIJENT KORELACIJE, Referat na XII godišnjem sastanku jugoslovenskog statističkog društva, Banja Luka, 1976. 

 • ODREĐIVANJE DVODIMENZIONALNOG RASPOREDA NA OSNOVU NJEGOVIH MARGINALNIH RASPOREDA, Statistička revija br. 1-2, Beograd, 1978. 

 • GENERALISANE INVERZNE MATRICE I KOLEKTIVNI KOEFICIJENT KORELACIJE, SYM-OP-IS, Herceg Novi, 1977. 

 • TIME-SERIES ANALYSIS, Workshop on "Basic Aspects of Regional Development Planning", AWASA, ETHIOPIA, 1986. 

 • MEASURING AND PLANNIG SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, AWASA, ETHIOPIA, 1986. 

 • PREDVIĐANJE TEHNIČKIH INOVACIJA, Zbornik radova, FON, Beograd, 1991. 

 • METOD I-ODSTOJANJA U ISPITIVANJU EFIKASNOSTI POSLOVANJA, Zbornik radova, FON, Beograd, 1992.

Projekti:   

 • Skeniranje inovacionih kapacitete u Srbiji, Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine 2005, 2006, 2007.

 • STOHASTIKA U FINANSIJAMA, Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, 2002.

 • SOCIOLOŠKA I POLITIKOLOŠKA OSNOVA TRANZICIJE U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI, Strateški projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, za period 1995-2000. godina

 • STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZEĆA U TRŽIŠNOJ PRIVREDI, Strateški projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, za period 1990.-1995. godina 

 • PLAN KADROVA UDRUŽENE ELEKTROPRIVREDE – BEOGRAD OD 1981. DO 1985. GODINE, Zavod za savremenu organizaciju poslovanja, Beograd, 1982. 

 • PROBLEMI PROJEKCIJE RAZVOJA ROBNOG I PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA U JUGOSLAVIJI – Primena matematičko-statističkih metoda, Institut ekonomskih nauka, Beograd, i Sklad Borisa Kraigherja, Ljubljanja 1972. 

 • KONCEPCIJA DUGORČNOG RAZVOJA JUGOSLAVIJE, I FAZA, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 1970. 

 • POLOŽAJ OBRAZOVANJA U RASPODELI NACIONALNOG DOHOTKA, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 1971. 

 • PROJEKAT PREVENTIVNE KONTROLE KVALITETA ELEKTROLIZE CINKA, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 1971.