Prof. dr Lazar Petrović, dipl. el. inž.

Ime i prezime: Prof. dr Lazar Petrović, dipl. el. inž.

Datum i mesto rođenja: 03.10.1948., Gornje Krnjino, Babušnica

Elektronska pošta: [email protected]

Obrazovanje: Doktor tehničkih nauka

Nastavna i naučna oblast: Telekomunikacione i Informacione tehnologije

Nastavno i/ili naučno – istraživačko zvanje: Vanredni profesor, Naučni saradnik Vojnotehničkog instituta

 

O S N O V N O  O B R A Z O V A NJ E                                          

 • Visoko obrazovanje: Tehnička vojna akademija, Zagreb, (oktobar 1973. – decembar 1975.) –  diplomirani inženjer elektrotehnike, telekomunikacije

 • Više obrazovanje: Vojno tehnička akademija, Zagreb,  (oktobar 1967. – jun 1970.) –    inženjer elektrotehnike

 

D O D A T N O  O B R A Z OV A NJ E

 • Vojnotehnička akademija, Beograd, doktorat, juli 2001. Doktorska disertacija: ‘’Analiza uticaja protivelektronske zaštite na efikasnost telekomunikacionih sistema posebne namene’’, mentor prof. dr Dušan Banjac,  dipl. el. inž.

 • Poslediplomske studije, Elektrotehnički fakultet Zagreb, januar 1976. – septembar 1980. Magistarski rad: ’’Optimizacija parametara PCM sistema za funkcionalne mreže’’, mentor prof. dr Zvonimir Vuković, dipl. el. inž.

R A D N O   I S K U S T V O

Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Univerzitet ''Union – Nikola Tesla'',  redovni profesor 2014. – …

 

POLICIJSKA AKADEMIJA, KRIMINALISTIČKO – POLICIJSKA AKADEMIJA, Beograd, mart 2002. – …

Nastavničke dužnosti

Osnovne nadležnostiIzvođenje nastave na predmetima: Telekomunikacije, Sistem veza u policiji, Bezbednost podataka i informacija,  Policijska analitika (osnovne akademske studije), Visokotehnološki kriminal (diplomske akademske studije – master), Upravljanje i zaštita informacionih sistema (specijalističke akademske studije), naučno – istraživački poslovi, objavljivanje radova, ostale nastavničke obaveze

 

INSTITUT BEZBEDNOSTI, Beograd, septembar 1983. – februar 2002.

Istraživačke dužnosti

Osnovne nadležnosti: Rad na programskim zadacima instituta

 

TEHNIČKA VOJNA AKADEMIJA, Zagreb, januar 1976. – avgust 1983.

Nastavničke dužnosti

Osnovne nadležnosti: Izvođenje vežbi sa studentima Vojno tehničke akademije i Vojno tehničkog fakulteta, izvođenje nastave uz poveru predavanja, izvođene nastave u zvanju Predavača i Višeg predavača

 

TEHNIČKA VOJNA AKADEMIJA, Zagreb, oktobar 1973. – decembar 1975.

Školovanje na drugom stepenu studija

Osnovne nadležnosti: Školske aktivnosti, polaganje ispita, izrada i odbrana diplomskog rada

VP 6330 Titograd, avgust 1970. – septembar 1973.

Komandir odeljenja za održavanje raketne tehnike i ujedno rukovaoc Kontrolno – merne stanice

Osnovne nadležnosti: Izvršne dužnosti oficira tehničke službe

 

 

ČLANSTVA U NAUČNIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA:

 • Član IOUdruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije;

 • Član Komisije za elektromagnetnu kompatibilnost Instituta za standardizaciju Srbije;

 • Član Komisije za elektromagnetne smetnje Instituta za standardizaciju Srbije

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

 1. Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, 1977.

 2. Orden narodne armije sa srebrnom zvezdom, 1983.

 

NAUČNO – ISTRAŽIVAČKI I PEDAGOŠKI RADOVI:

Objavio je preko 100 naučno – istraživačkih i stručnih radova, od kojih je veći broj poverljive prirode, s obzirom na poslove koje je obavljao u proteklom periodu. Radovi se uglavnom bave problematikom funkcionalnih veza, a posebno problemima zaštite u digitalnim funkcionalnim telekomunikacionim i računarskim sistemima.

Pored angažovanja u nastavi bio je i mentor na izradi većeg broja diplomskih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova i izdao desetak pedagoških publikacija u vidu lekcija, skripti i udžbenika. U dosadašnjem radu obavio je preko 10 stručnih recenzija i analiza.

 

OBJAVLJENI RADOVI – IZBOR IZ PUBLIKACIJA:

 1. L. Petrović: „Degradacija efikasnosti telekomunikacionog sistema usled primene mera zaštite“, naučni rad, XLVIII Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku – ETRAN, Čačak, 7 – 10. juni 2004.

 2. L. Petrović: „Komparativni prikaz zavisnosti efikasnosti, stepena zaštićenosti i degradacije telekomunikacionog sistema od broja primenjenih mera zaštite“, naučni rad, Telekomunikacioni forum TELFOR '04, Beograd, Sekcija 2: Telekomunikacione mreže (2.10.)

 3. L. Petrović: „Mogućnosti zloupotrebe nekih savremenih tehničko – tehnoloških rešenja u organizovanom kriminalitetu“, Naučno – stručno savetovanje: Organizovani kriminalitet (stanje i mere zaštite), Beograd, 27 – 28. oktobar 2005.

 4. L. Petrović, R. Radovanović: „Pouzdanost i raspoloživost telekomunikacione mreže u uslovima elektronskog ometanja“, DQM – 2006, 9. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 14. – 15. jun 2006.

 5. D. Žujović, L. Petrović: „Multigradne simulacije u telekomunikacijama“, XIII Telekomunikacioni forum TELFOR 2005, Beograd, 22 – 24. novembar

 6. L. Petrović, R. Radovanović: „Obrazovanje kadrova u oblasti informacione bezbednosti“, Simpozijum o operacionim istraživanjima „Simopis 2007“, Zlatibor, 16 – 19. septembar

 7. L. Petrović: „Aspekti posmatranja informacione bezbednosti“, Drugi naučno – stručni skup Odbrambene tehnologije „Oteh 2007“, Beograd, 3 – 4. oktobar

 8. L. Petrović: „Informaciona sigurnost u savremenom svetu“, Info M 24/2007, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, ISSN 1451 – 4397, str. 10 – 18

 9. L. Petrović: „Modeli informacione bezbednosti u funkcionalnim sistemima“, Međunarodno savetovanje „Energetika 2008“, Zlatibor, 25 – 28. mart; EEE – Energija – Ekonomija – Ekologija, List Saveza energetičara, Broj 1 – 2, god. X, mart 2008, str. 041 – 044

 10. L. Petrović: ''Informaciona bezbednost kao pravno – ekonomski i tehnički problem'', Pravo i forenzika u kriminalistici – naučni skup, 16. 9. – 18. 9. 2009. Kragujevac

 11. L. Petrović, R. Radovanović, N. Radovanović, I. Petrović: ''Primena savremenih informacionih tehnologija u transportu opasnih materija'', Druga međunarodna naučno – stručna konferencija TOMUR' 10

 12. L. Petrović, I. Petrović: ''Informaciona bezbednost element nacionalne i energetske bezbednosti'', Energetika 2010, 23. 3. – 26. 3. 2010. Zlatibor

 13. L. Petrović: ''Parazitna elektromagnetna zračenja u informaciono – komunikacionim sistemima'', Međunarodno savetovanje ''Energetika 2009'', Zlatibor, 24 – 27. mart 2009.

 14. Ranđelović D., Petrović L., Radovanović R., Popović B.: ’’Security protocols’’, Nauka  – Bezbednost  –  Policija, NBP, 2009.

 15. L. Petrović''Tehnički i organizacioni aspekti zaštite od parazitnih elektromagnetnih zračenja'', Međunarodni naučno – stručni skup ''Informaciona bezbednost 2009'', (91 – 101) Beograd, Akademija za diplomatiju i bezbednost, februar 2009.