Mr Radivoje Filipović, dipl. inž.

мр Радивоје Филиповић  рођен је 18.01.1939 год. у Љутићима – Пљевља , где је и завршио гимназију. Студирао је на Електротехничком факултету у Београду, смер електроника и телекомуникације и међу првима у својој генерацији дипломирао као најмлађи дипломирани ин`ењер електротехнике.

 

 

Такође, на Електротехничком факултету у Београду магистрирао је на смеру Економичан пренос информација, априла 1967 год. На ФОН Универзитета у Београду пријавио је  докторску тезу из области информационих наука на тему: Прилог развоју модела информационе ( делатности ) активности као

привредне гране.  На 22 редовној седници Већа за последипломске студије, 19 јуна  1980. године   одобрена је теза и одређена комисија. 

 

Свој радни век започео је одмах по дипломирању у војним установама (био је војни студент) почетком 1962 год.у тадашњем Генералштабу, у Управи веза ЈНА, затим у Техничкој управи ДСНО, где је  обављао више одговорних дужности и остао све до маја 1971 год. Тема његовог магистарског рада је уско везана за примену у говорним комуникацијама  војне опреме.

Дугогодишњи је руководилац (директор) Електронских рачунарских центара:

 • СДК СРС Главна филијала у Београду од маја 1971 до 1987 год.

 • Заједничког Електронског рачунског центра СДКС, СДКЈ и Главне  филијале   Београд  ,1978-1982 год.

 • Информационог центра Привредне коморе Југославије ( од 1987 год.до 1996 год.).

Од пенѕионисања  2003. год.  ради у ПКЈ, касније ПК Србије  као саветник за информационе системе и електронско пословање.

Са стручним и научним усавршавањем наставио је у иностранству и земљи и то из најновијих области електротехничких наука: електронски рачунари, рачунарске мреже, информациони системи и др. електронски рачунари III генерације – ИЦЛ у Лондону, 6 месечна обука 1968 год.,специјализовани семинари ИБМ за информационе системе (Париз, Лондон, Брисел, идр.), више месечна обука за АОП у школском центру ИБМ за Југославију – Радовљица (1972 – 1984 год.) и др.

Знатан део свог научно-истрачивачког рада мр Р. Филиповић је оставио у изучавањују области утицаја информационих технологија и информатике  на развој економије и друштва у целини.

Аутор је или коаутор више од 50 стручних радова из разних домена примене рачунара и рачунарских мрежа и изградње информационих система у јавној управи, државним органима и у привреди, (објављени  у Зборницима стручних симпозијума и домаћим часописима).

Аутор је неколико књига и приручника из области телекомуникација и основа информационих система:

 • Основи високофреквентних веза, Техничка књига, Београд 1972 год.,

 • Високофреквентне везе, ССНО, Техничка управа  Сплит, 1975 год.,

 • Основи информационих система, СДКЈ, Београд 1981 год.

 • Основи аутоматске обраде података,СДКЈ,Београд 1982 год. и др.

Од професионалних послова и задатака у којима је учествовао било као носилац посла или члан пројектног тима, обављајући одговорне ду`ности, наводимо само најзначајније :

 • увођење телекомуникационе опреме и средстава информационе технологије у ЈНА (1962 – 1971 год.) ,

 • увођење рачунарске опреме и средстава АОП и информатизацији слу`бе платног промета на просторима целе земље ( 1972 – 1987 год.)

 • информатизацији коморског система у земљи  (1986 – 1996 год ) 

 • изградњи рачунарско-комуникационих мре`а у СДК и у коморском систему.

Активно учествује у раду Одбора и комисија стручних друштава инжњера и техничара и информатичара у земљи СМЕИТ-ЈУ, Удружење корисника рачунара, ЈУ ЕДИ асоцијација, Друштво за информатику Србије, Југословенски информатички савез и   др.

Организатор и иницијатор је великог броја стручних саветовања, симпозијума, семинара и конгреса из области информатике , рачунарства и телекомуникација у земљи. На већем броју ових стручних манифестација иступао је са самосталним радовима или са групом аутора.

Именован је више пута за члана низа стручних комисија и Савета државних органа :

 • члан комисије за организацију информационог система града, Скупштина града 1974 год.

 • члан савета  Пете  економске школе у Београду, Скупштина града 1975 год,

 • члан Координационог одбора Извршног Бећа скупштине СРС за развој информационог система,Скупштина СР Србије 1978 год.,

 • члан стручног савета за унапређење информационог система у привреди СРС, Привредна комора СР Србије, 1979 год.,

 • члан одбора за информатику и коришћење рачунара, Привредна комора гдада Београда,1979 год,

 • члан комисије за доделу девизних средсрава Привредне коморе град, – Привредна комора града Београда, 1978 год. , и др.

Активно се бавио судским вештачењем у периоду 1985 – 1990 год. Уписан је у јединствени списак судских вештака (Окружни суд у Београду,  I.  СУ.бр.88/85 од 13 јануара 1986. године.

Добитник је више признања (диплома и плакета) од стручних организација и колектива у којима је радио (ДСНО ЈНА, СДК СР СРБИЈЕ, ПКЈ, професионалних удружења: Друштва ѕа информатику Србије, ЈУРИТа, ЈИСА и др.).

Говори и пише енглески и руски, служи се француским и италијанским језиком.