Mr Nevenka Tanašćuk

Ime i prezime: Nevenka Tanašćuk

Mesto rođenja: Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Mesto stanovanja: Novi Beograd, Srbija

e-mail: [email protected]

 

Školska sprema:

 • Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, smer kibernetika i statistika

 • Magistrirala na Fakultetu organizacionih nauka  u Beogradu, smer  kibernetika i automatska obrada podataka

 

 

Dodatne specijalizacije-sertifikati:

 • Mnogobrojni kursevi i seminari iz oblasti ICT

 • Odabrana poglavlja savremenog softverskog inženjerstva, INI Beograd

 • IS u funkciji podrške poslovnom odlučivanju, Ekonomski fakultet Beograd

 • Međunarodni računovodstveni standardi, Ekonomski fakultet Beograd

 • Izrada i primena dokumenata prema JUS ISO 9001:2001, EXPERT INTERNATIONAL

 • Sistem menadžmenta kvalitetom, IIS – Istraživački i tehnološki centar Novi Sad

 • Obezbeđenje kvaliteta softvera, Head of Computing Department The University of Luton

 • Project manager, MICROSOFT, SC akademija itd.

                                        

Radno iskustvo:

 • Agrobanka (Poljoprivredna banka) Beograd

  • Automatizacija bankarskog poslovanja

 • Institut za ispitivanje materijala – uvela informacioni sistem u Institut

  • Automatizacija finansijskog poslovanja

  • Automatizacija nekih naučnih metoda

 • NIS Jugopetrol Beograd od 1986.god.

U svojstvu šefa Odeljenja sistem analize učestvovala kao rukovodilac projekta, odnosno glavni projektant, u automatizaciji mnogih poslovnih funkcija:

 • Finansijsko poslovanje

 • Materijalno poslovanje

 • Nabavka, prodaja i transport

 • Obračin LD-a

 • Pravna regulativa i ugovori

 • Javne nabavke

 • Edukacija – Sprovodila sam edukaciju  korisnika za korišćenje realizovanih projekata, kao i učestvovala u nekim opštim edukacijama u interesu firme.

 

Učešće na naučnim skupovima

Učestvovala sam na mnogobrojnim naučnim skupovima:

SYMOPIS, YUNG, INFOFEST, INFOTEH, JURIT, DISKOBOLOS i dr.

 

Naučni radovi:

 • Optimizacija redova čekanja, Zbornik radova Symopis'77

 • Upravne organizacione strukture u prometnim organizacijama, Zbornik radova Yung'95

 • Automatizacija upravljanja finansijama, Zbornik radova Yung'99

 • Savremeni logistički koncept upravljanja robnim tokovima, Zbornik radova Yung'99

 • Povećanje efikasnosti transporta vagon cisternama, Zbornik radova Yung'2000

 • Optimizacija poslovanja u drumskom transportu,  Zbornik radova Yung'2000

 • Automatizacija procesa u poslovima javnih nabavki, Zbornik radova Yung'03

 • Automatizacija avansne prodaje, Zbornik radova Yung'06

 • U susret sprovođenja politike nacionalne strategije razvoja informacionog društva, Zbornik radova Ziteh'06

 • Sistem podrške u odlučivanju za optimalni izbor ponude u JN, Diskobolis’03.

 • Automatizacija procesa avansne prodaje, Diskobolos’07

 

Radovima Sistem podrške u odlučivanju za optimalni izbor ponude u JN (2003.god.) Automatizacija procesa avansne prodaje (2007.god.) ušla sam u finale za nagradu Diskobolos.

 

Radno okruženje:

 • Client-Server platforma, IBM Z/OS kompanijski računar, relacione baze podataka.

 • Za modeliranje korišćeni ErWin alati.

 • Ostali alati: Word, Excel, PowerPoint, Lotusnotes,  Internet i dr

 

Strani jezici: engleski i nemački (bazno znanje R/W)

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima.

 • Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije, jedan od osnivača Udruženja, dva puta birana za Predsednika IO

 • Član međunarodnog udruženja informatičara

 

Organizacija stručnih skupova

 • U svojstvu člana Organizacionog odbora učestvovala sam i organizovala Savetovanje ZITEH '04 i ZITEH '10 na temu Zloupotrbe  informacionih tehnologija i zaštita.

 • U usvojstvu predsednika Organizacionog odbora organizovala sam Savetovanje ZITEH '06 na istu temu

 

Sekretar Mesne organizacije Crvenog krsta (kao volonter)

Dobrovoljni davalac krvi