Mr Goran Matić, dipl. pravnik

Горан Матић је рођен 13. септембра 1969. године у Панчеву – Р. Србија, од оца Драгомира и мајке Мирјане девојачко Пановић. Станује у Омољици, у улици Пролетерској број 12. Ожењен је са Соњом (девојачко презиме Марић) из Панчева, која станује на истој адреси са њим. Војни рок одслужио 1988-1989. године у Пљевљима – Р. Црна Гора.

 

Завршио Правни факултет – Универзитета у Београду 1997. године, положио правосудни испит у Министарству правде 2000. године, завршио специјализацију на Факултету политичких наука – Универзитета у Београду 2004. године и завршио последипломске магистарске студије на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду 2009. године.

 

Приправнички стаж завршио у Општинском суду у Панчеву у периоду од 1997. године до 1999. године. Од 1999. године до 2009. године радио као официр правне службе у Министарству одбране на више различитих дужности, од команде 1. Армије, Врховног војног суда и у обавештајно-безбедносном сектору. Од 2009. године налази се на функцији директора Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.

 

Учесник је више међународних и националних стручних конференција и научних скупова, објављивао стручне и научне радове у земљи и иностранству. Посебна област научног интересовања је заштита тајних података и података о личности, уз посебан осврт на безбедносне и правне процедуре приликом одређивање степена тајности, мера заштита тајних података, као и информатичке безбедности која се односи на мере заштите информатичко-телекомуникационих система.

 

Учествовао је у изради Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Закона о одбрани, Закона о Војсци Србије, као и Закона о Војнобезбедносној и Војнобавештајној агенцији. Један је од аутора Закона о заштити података о личности и Закона о тајности података.

 

Од 2007. године заступао интересе Владе Републике Србије приликом међународних преговора у вези са потписивањем споразума о узајамној заштити и размени тајних података.

 

Тренутно води више радних група Владе Републике Србије које поступају у складу са Законом о тајности података, на изради неопходних подзаконских аката у вези са применом овога закона.

 

Учествује у раду и члан је више струковних удружења из области права, безбедности и информатичке безбедности.

 

Објављени стручни и научни радови из области заштите тајних података

 1. Европски стандарди и прописи Републике Србије о обради података о личности без пристанка (Равнотежа и баланс начела транспарентности и тајности) – „Право и политика Европске уније из перспективе домаћих аутора“, Центар за унапређивање правних студија – Београд 2009.године

 2. Oбрада података о личности без пристанка за потребе кривичног поступка – „Правни живот“, Копаоничка школа природног права – Београд 2009. године

 3. Прикупљање и обрада података о личности без пристанка – „Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета – IV“, Криминалистичко полицијска академија Земун – Београд 2009. године

 4. У сусрет реформи заштите тајних података у Србији – „Рeвија за безбедност“, Центар за Безбедносне студије – Београд 2009. године

 5. Обрада података о личности за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије – „Правни информатор“ број 3, стручно информативни часопис, Издавачко предузеће „INTERMEX“ – Београд 2009. године

 6. Правни аспекти заштите података у Републици Србији – „Правни информатор“ број 10, стручно информативни часопис, Издавачко предузеће „INTERMEX“ – Београд 2008. године

 7. Споразум о безбедности информација са НАТО –  „Нови гласник“ број 3 -војностручни интервидовски часопис, Војноиздавачки завод – Београд 2007. године

 8. Посебна доказна радња аутоматског рачунарског претраживања личних и других података – „Правни информатор“ број 2, стручно информативни часопис, Издавачко предузеће „INTERMEX“ – Београд 2007. године

 9. Увод у стварање нове безбедносне политике Републике Србије – „Нови гласник“ број 4 – војностручни интервидовски часопис, Војноиздавачки завод – Београд 2006. године

 10. Основи физичко-техничког обезбеђења – „Приручник за едукацију непосредних извршилаца приватног обезбеђења лица и имовине“, Привредна комора Србије – Београд 2006. године

 11. Нова безбедносна политика Републике Србије – „Правни информатор“ број 11, стручно информативни часопис, Издавачко предузеће „INTERMEX“ – Београд 2006. године

 12. Правни аспекти физичко-техничког обезбеђења у приватном сектору безбедности – „Правни информатор“ број 9, стручно информативни часопис, Издавачко предузеће „INTERMEX“ – Београд 2006. године