Julijana Mirčevski, dipl.inž.

Julijana Mirčevski, rođena Jevremović

Rođena  u Zabrđu, Petrovac  na Mlavi.

Osnovnu školu završila  u Zabrđu,

gimnaziju u Petrovcu a fakultet u Beogradu.

Udovica, majka dva sina.

Živi u Beogradu.

 

Obrazovanje:

Završila sam Elektrotehnički fakultet  u  Beogradu,  odsek  za tehničku  fiziku  i  automatiku. Upisana  sam na poslediplomske  studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer za računarsku tehniku i informatiku i poslediplomske studije na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, smer za biomedicinski inženjering. Pri Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu prijavila sam magistarsku tezu sa temom: Računarska podrška laserskim metodama u biomedicini i ekologiji.

  

Znanje jezika:

Znanje engleskog, nemačkog i makedonskog jezika. Početno znanje francuskog jezika.

 

 Stručna oblast:

 • Steganografski software,

 • Software za virtuelizaciju okruženja,

 • Računarske mreže i komunikacioni software,

 • Softverska podrška laserskim metodama u biomedicini.

            

Profesionalno iskustvo:

Imam preko 30 godina radnog iskustva u struci; od toga oko 27 godina  na  poslovima  u  kompjuterskoj  delatnosti  i oko 3 godine na poslovima rukovođenja  računarskom delatnošću. 

Konsultant za informatičku podršku u Asocijaciji poslovnih žena ''Jelena Anžujska'',

   

Period od – do

Kretanje u službi

Od januara 2006.

Povremeni stručni konsultant i predavač u Informatičkoj školi „Educon“.  Škola je testni centar za ECDL a takođe preuzima i sopstvene projekte u oblasti edukacije i informatičkog inženjeringa.

Od školske 2001/2002. godine do 2005. g.

bila sam angažovana kao saradnik u izvođenju laboratorijskih vežbi na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.  

Od 1.9.2000. g.

nalazim se u porodičnoj penziji. Odlučila  sam se na ovaj korak zbog nemogućnosti da dalje delujem profesionalno i savesno u situaciji kakva je bila u organima Savezne vlade u to vreme ali i iz porodnčnih razloga: iznenadna smrt supruga, nepokretna majka.

Od  08.3.1996. do 1.9. 2000. g. 

radila sam na radnom mestu  višeg savetnika za primenu računarske tehnologije u Odeljenju za informatiku i programiranje Savezne  direkcije  za robne rezerve. U mom domenu su bila sva sistemska pitanja primene reačunarske tehnologije u Direkciji. Bila sam angažovana na planiranju i realizuji nabavke HW/SW opreme, kompjuterizaciji poslova Direkcije, administriranju i brizi o operativnom  stanju svih personalnih računara  u Direkciji (preko 40)  i računarske mreže  pod SCO Unix V 5.05 operativnim sistemom.

Od  14.06.1994. do 08.03.1996.

radila  sam   na  mestu vodećeg  projektanta za informacioni sistem u  Industriji elektroporcelana Aranđelovac.  Moje  aktivnosti  su  se odvijale u više oblasti od mogućih delatnosti računarskog centra:  održavanje tekućih aplikacija materijalno-finansijskog poslovanja, izrada projekta za računarsku podršku sistemu kvaliteta ISO 9000, komjuterizacija istraživačke laboratorije  za kontrolu kvaliteta sirovina  i  gotovih proizvoda,  razvoj i implementacija IS  sistema   izvoza. Računarski poslovi odvijaju se na računaru Superteam X45 pod operativnim sistemom SCO UNIX V3.2.

Od 1.8.1991. do 14.6.1994.g.

osnovala sam i vodila Agenciju za kompjuterski konsalting i inženjering  – ComCons, i radila poslove konsultanta. U okviru poslova  iz  ove delatnosti uradila sam dva projekta kompjuterizacije poslovanja i osmislila više idejnih rešenja za uvođenje informacionih sistema i računarsku podršku u poslovanju:

 • Fabrika  ulja "DUNAVKA", Veliko  Gradište  (Koncepcija informacionog  sistema,  tender, nabavka opreme  i  obuka kadrova);   uvođenje  sistema  računarske   optimizacije potrošnje el. energije;

 • Udruženje Jugoslovenske radiotelevizije (Uvođenje  u rad  nabavljene  računarske opreme, obuka  kadrova,  plan informatizacije celokupnog poslovanja, nabavka  softvera, regulisanje održavanja).

 • Idejno rešenje mreže za prikupljanje i obradu  podataka o  zemljištu, Instituta za zemljište Srbije (plan i  program  aktivnosti  na  ovom  planu,  opremanje  savremenom računarskom tehnologijom, optimalno konfigurisanje sistema, predračun investicije).

 • Analiza, predlog rešenja, opis baza i druge  aktivnosti na  uspostavljanju  računarske komunikacije  Republičkog Zavoda za međunarodnu saradnju sa računarima koji raspolažu javno dostupnim bazama  podataka od interesa za  nove tehnologije, marketing i kulturu.

Od 1.3.1991. do 30.6.1991.

radila sam u preduzeću ZEPTER International na mestu direktora sektora za automatsku obradu podataka. U ovom  preduzeću  sam uspostavila   organizaciju   ovog   sektora  i  omogućila interaktivni rad više računara u računarskoj NOVELL mreži za  potrebe  unosa  podataka,  real-time  pregleda stanje uplata i računarske izrade svih potrebnih  dokumenata  za  trgovinsko poslovanje.

Od 15.2.1989.  do 1.3.1990.

obavljala  sam  poslove vodećeg inženjera za teleinformatiku u DC JUGEL u  osnivanju.  Poslovi su bili vezani  za  projekt  TEHNIČKI SISTEM  UPRAVLJANJA  JUGOSLOVENSKOM ELEKTROPRIVREDOM koji je bio finansiran iz kredita međunarodne  i  evropske  banke. Obavljala   sam   kooordinaciju  stručnih   poslova na izgradnji podsistema  mreže za prenos podataka za potrebe dispečerskog centra JUGEL-a. Na ovo radno mesto  izabrana  sam jugoslovenskim  konkursom  i  postavljena  uz  saglasnost svih republičko-pokrajinskih elektroprivreda.

Od 1.10.1987. do 15.2. 1989. g.

obavljala  sam poslove   istraživača   saradnika   u  OOUR  Institut  za informatiku "Mihailo Petrović Alas"  u  okviru  Instituta "Boris  Kidrič",  Vinča.   Tokom  ovog  perioda  bila sam saradnik  i  rukovodilac  više   projekata   iz   oblasti informatike  i  softver  inženjerstva,  kako  za  potrebe radnih  organizacija  (SDPR,  Vodovod   i   kanalizacija, Savezni  komitet  za  nauku  i  informatiku)  tako  i za Republičku  zajednicu  nauke   SR   Srbije.  Značajniji rezultati ovog perioda su:

 • Projekt "Sistem naučno-tehničkih informacija  Jugoslavije" – računarska mreža bazirana na

 • DIGITAL-ovim računarima u jugoslovenskim bibliotekama i naučnoistraživačkim institucijama

 • Projekt "Razvoj centara za on line  pretraživanje udaljenih baza podataka u SR Srbiji"

 • Projekt "INTERNET" – evaluacija harvera i komunikacionog softvera u jugoslovenskim   naučnoistraživačkim  organizacijama, članicama INTERNET mreže

 • Inicijalna baza podataka JUPITER sistema

 

Osim projekata tokom ovog perioda objavila sam i 4 naučna rada iz navedenih oblasti istraživanja.

Tokom perioda rada u “Vinči”  radila sam i u Vinčinoj školi računara. Bili su to počeci Interneta. Naziv kursa koji sam osmislila, pripremila program i uvela u operativan rad, bio je: Online pretraživanje udaljenih baza podataka.

Od 1.4. do 1.10.1987.  g.

zaposlena  sam  u Jugoslovenskom centru za naučnu   i tehničku dokumentaciju u Beogradu, na  radnom  mestu ISTRAŽIVAČA – specijaliste  za  softver i programiranje. U ovom periodu učestvovala sam na dva istraživačka projekta finansirana  od  Republičke  zajednice  nauke  Srbije  i  zajednice nauke Beograda:

 • On-line povezivanje sa UNIDO-ovom bazom  podataka za tehničko-tehnološke informacije

 • BEOGRADIKA – bibliografska baza podataka radova o Beogradu

 • Stručni  urednik  časopisa INFORMATIKA.

Od 1.9.1984.  do aprila  1987.

obavljala  sam poslove  rukovodioca  računarskog centra u RO za studije,  istraživanje i projektovanje "HIDROZAVOD – DTD"  u  Novom Sadu.   U  ovoj  RO sam formirala računarski centar (nije postojao  pre  mog   dolaska),   osposobila   kadrove   i organizovala  poslove  projektovanja  pomoću računara, sa korišćenjem opreme za grafičku  obradu,  tj.   uvela  CAD tehnologiju  u  projektovanje.   Pri tome nisam koristila pomoć stručnih organizacija niti pojedinaca sa strane. Autor sam  više  programskih  sistema  za  hidrotehničke,  građevinske  i geodezijske proračune koji su ugrađeni u  projekte HIDROZAVODA.

Osim toga, realizovala  sam  kompjuterizovanje  poslovnog sistema  Interne  banke preduzeća DUNAV-TISA-DUNAV u svim vitalnim oblastima banke, počev od obučavanja  kadrova  i izbora opreme do protoka informacija do korisnika. Ovako rešen informacioni sistem banke nije zahtevao  ni  jednog radnika  više,  a višestruko povećana ažurnost uticala je na  povećanje  broja organizacija   koje   su   udružile sredstva.

Od 1.3.1981. do  1.9. 1984.g.

bila sam  sistem inženjer, a potom  stručni saradnik za računare i programiranje u računarskom centru Instituta za matematiku Prirodnomatematičkog  fakulteta u Novom Sadu.  Tokom ovog perioda vodila sam stručnu brigu za nabavku, instalaciju i eksploataciju računara PDP11/34.Takođe sam organizovala praktičnu  nastavu iz računarstva i informatike za  studente  svih  grupa  ovog  fakulteta i držala vežbe iz više nastavnih predmeta: programiranje, programski jezici, baze podataka. Učestvovala sam u radu na projektima naučnoistraživačkog i komercijalnog karaktera.

U ovom periodu bavila sam se intenzivno naučnoistraživačkim radom iz oblasti softverskog inženjerstva i programskih jezika veštačke  inteligencije  (Funkcionalno  programiranje,  LISP  jezik, arhitektura računara  pete  generacije). Imam  9  objavljenih i pozitivno recenziranih  naučnih  radova  iz  ove oblasti  objavljenih i saopštenih u zemlji i 2 u inostranstvu.

Od januara 1978. do 1.3. 1981.g.

radila sam  kao projektant tehnoekonomskih  elaborata   u  Građevinskom preduzeću "NEIMAR – NOVI SAD". Tokom ovog perioda uspos­tavila sam i održavala  dva  podsistema i bazu podataka integralnog  informacionog  sistema ovog  preduzeća: za elektro  radove i za mehanizaciju i održavanje. U  jednom periodu ( 9 meseci) zbog izuzetno lošeg stanja i gubitaka u OOUR za mehanizaciju i održavanje bila sam prebačena  u ovaj pogon na mesto glavnog inženjera pogona, sa zadatkom da  konsolidujem rad pogona. U ovom periodu izvršila sam reorganizaciju pogona, uspostavila radnu i tehnološku disciplinu, uredila sistem naplate usluga koje pogon izvrši, tako da se OOUR našao na drugom mestu u Preduzeću "Neimar-Novi  Sad", po ostvarenoj realizaciji  i  ličnim primanjima.

U periodu od 10.9.1973.  do  septembra  1976.

bila  sam  zaposlena  u  Mašinskom školskom centru "Boško  Palkovljević  Pinki"  u  Novom  Sadu  na   radnom   mestu  predavača  za  predmete:   elektrotehnika,  elektronika i elektronska sredstva automatizacije.

Tokom celokupnog svog radnog veka bila sam u prilikama da  dajem  svoja  stručna mišljenja, predloge i/ili analize i procene  potreba u stručnom obrazovanju iz oblasti informatike, računarstva elektronike i elektrotehnike. Učestvovala sam u radu komisija za pravljenje programa za srednjoškolsku i fakultetsku nastavu u oblasti informatike i računarstva kao i projekata za generalna rešenja kompjuterizacije poslovanja više fabrika (videti stručne radove).

Dobar sam poznavalac računarske opreme, hardverske i softverske. Kreator tenderskih pravila i dokumentacije za više tendera za nabavku računarske opreme vrednosti 20.000 – 200.000 Eura. Imam višegodišnje iskustvo u radu pod Unix operativnim sistemom  (SCO Unix, Linux, Irix i System V) i na različitim tipovima računara počevši od najstarijih (VAX, DPS8) pa do poslednjih tipova ProLiant servera. Takođe imam veliko i profesionalno iskustvo u programiranju i realizaciji programskih sistema  na programskim jezicima: FORTRAN, PASCAL, COBOL, BASIC, LISP, C i C++, FoxPro. Poznajem programske  pakete za mrežni softver i protokole (X.25 i X.400; TCP/IP, različite arhitekture) kao i komunikacioni softver za PC računare.

 

 

S P I S A K   R A D O V A   I   P R O J E K A T A

 

 

I   N A U Č N I   R A D O V I

 

 1. S. Sekulić, J. Mirčevski, V. Topalov, D. Herceg, R. Borota, Rezultati ispitivanja posebno projektovanog, višekanalnog kolimatora za dinamičke studije srca, XI Jugoslovenski sastanak nuklearne medicine, Banja Luka, 1979.

 2. V. Stojković, I. Stojmenović, J. Mirčevski, Lj. Jerinić, M. Kulaš, Programska implementacija simulatora SECD-mašine, XXVII Jugoslovenska konferencija ETAN-a, Struga, 1983.

 3. V. Stojković, Lj. Jerinić, I. Stojmenović, J. Mirčevski, M. Kulaš, Implementacija NP-tehnike obrade S-izraza u FORTRAN-jeziku, 5.Međunarodni simpozijum "Kompjuter na sveučilištu", Cavtat, 1983.

 4. Stojković, I. Stojmenović, Lj. Jerinić, J. Mirčevski, M. Kulaš, Dinamičko upravljanje memorijom sa gledišta korišćenja i implementacije programskih jezika, 5. Međunarodni simpozijum "Kompjuter na sveučilištu", Cavtat, 1983.

 5. Stojković, J. Mirčevski, Implementacija LISP interpretatora na LISPKIT LISP-jeziku, VIII Bosanskohercegovački simpozijum iz informatike, "JAHORINA-84".

 6. I.Stojmenović, V. Stojković, Lj. Jerinić, J. Mirčevski, O implementaciji prevodioca LISPKIT LISP-jezika na jezik SECD-mašine izvršenoj na FORTRAN-jeziku, Informatica 1, 1984.

 7. V. Stojković, J. Mirčevski, Die Erweiterung des LISPKIT LISP-Systems mit den allgemeinen funktionen RPLACA un RPLACD, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, knjiga 14, 1 (1984).

 8. V. Stojković, J. Mirčevski, Lj. Jerinić, I. Stojmenović, LISPKIT LISP-jezik, verzija ARL, Bilten za nauku i informatiku SAPV, 1984.

 9. V. Stojković, J. Mirčevski, Upoređivačke funkcije, XXVIII Jugoslovenska konferencija ETAN-a, Split, 1984.

 10. J. Mirčevski, P. Ivković, Kompjuterska metoda optimizacije trase kanala, IX Međunarodni simpozij "Kompjuter na sveučilištu", Cavtat, 1987.

 11. J. Mirčevski, S. Pantelić, Z. Zdravković, Neki problemi razvoja online informacionih usluga u SR Srbiji, XVII Savetovanje o informacionim sistemima, Donji Milanovac, 10. i 11. maj 1988, PRAKSA br 5-6/88.

 12. S. Pantelić,  Z. Zdravković, J. Mirčevski, Informaciona podrška istraživčkim aktivnostima u Institutu za nuklearne nauke '' Boris Kidrič-Vinča'', Jugoslovensko savetovanje ''Izgradnja jedinstvenog sistema naučnih i tehnoloških informacija u Jugoslaviji'', 26-28. oktobar 1988, Dubrovnik, p. 99-105

 13. Popović N., Mirčevski J., Jovanović S., Putnik G.: Baza podataka o novim tehnologijama; Zbornik radova, Konferencija zajednice JUPITER, Cavtat, 1989.

 14. M. Srećković, S. Aranđelović, S. Ristić, D. Milić Jablan, N. Backović, P. Jovanić, M. Grozdanovski, J. Mirčevski, Application of the methods of lasers technique and parallel techniques in biology and ecology, Laser '94, Quebec, Canada.

 15. J. Mirčevski, M. Srećković, Neki problemi i viđenja primene računara u domenu laserske fizike i tehnike, Zbornik radova sa IX kongresa fizičara Jugoslavije, maj 1995., Petrovac

 16. J. Mirčevski, M. Srećković, Razvoj softvera za podršku proračunu holografskih memorija za primenu u medicini, Konferencija ETRAN '95., jun 1995., Zlatibor.    

 17. G. Tešić, J. Mirčevski, Ispitivanje mikrostrukture elektrotehnićkog porcelana skeniranjem elektronskim mikroskopom, Teotes '95., Čačak.

 18. J. Mirčevski, M. Srećković, S. Bojanić, Some views on the software support to the quantum electronics research, Lasers '95, Charleston, USA

 19. J. Mirčevski, M. Srećković, Z. Stojiljković, Primena holografskih tehnika u biomedicini i računarska podrška, XL Konferencija ETRAN-a, Budva, 1996.

 20. S. Muranović, S. Vuleta, J. Mirčevski, Neka iskustva iz projektovanja i eksploatacije informacionog sistema Savezne direkcije za robne rezerve, INFOTEH '96, Donji Milanovac

 21. S. Ristić, M. Srećković, D. Mamula, J. Mirčevski i drugi, Dimenzionisanje čestica, optičke metode sakupljanja i obrade podataka, II Kongres Društva za elektronsku spektroskopiju, monografija, oktobar 1996., Beograd.

 22. M. Srećković, J. Mirčevski, N. Bundaleski, Numerical problems in establishing of equation set for dynamically processes in lasing systems and laser applications, Lasers'96, Portland, USA

 23. S. Ostojić, J. Mirčevski, Primena rasejanja laserske svetlosti za analizu karakteristika   biomicelarnih  i  drugih sredina od interesa u biomedicini, Zbornik radova XLI Konferencije  ETRAN-a,  Zlatibor 1997.

 24. M.Sreckovic, S.Ostojic, J. Mirčevski, Dynamical Light Scattering, micellar milieu and modern numerical approaches, ROMOOPTO, VIIP3 Sept. 9-12 ,1997 Bucharest

 25. Srećković, J. Mirčevski, S. Ostojić, N. Bundaleski, Numerical and Analitycal Approaches to Laser Scattering problems and some Lasing Processes, M. Lasers'97, New Orleans, USA 

 26. S. Ostojić, J. Mirčevski, S.Aranđelović, Ž. Tomić, N. Cvetković, A. Ilin, Neke primene rasejanja  svetlosti  u   biomedicini  i  ekologiji, Zbornik radova XLII Konferencije ETRAN-a, Vrnjačka banja, jun 1998.

 27. M.Srećković, Ostojić S., Mirčevski J., Bundaleski N., Difraction Effects, Scattering Effects, Analytical Problems, Numerical Algorithms and Programme Packages, Proceedings of SPIE, Vol.3573, pp584-588,1998(Final Program p.24)14-17 sept.1998 Budapest

 28. S. Ostojić, S. Ristić, LJ. Vulićević, Ž. Tomić, J. Mirčevski, S. Aranđelović, Z. Stojiljković, P. Pavlović, D. Nikolić, Dimenzionisanje čestica od interesa u biomedicini i tehnike dijagnosticiranja, 187-190, Zbornik radova XLII Konferencije ETRAN-a, Zlatibor, septembar 1999.  

 29. J. Mirčevski, Z. Božović, N. Bundaleski, Programski povezivači za korisnike u medicini i ekologiji, 206-208, , Zbornik radova XLIII Konferencije ETRAN-a, Zlatibor, septembar 1999.

 30. M. Srećković, J. Mirčevski, S. Ostojić, N. Bundaleski,  Evaluation of computer approach for light scattering and diffraction on the objects of different geometrical formsLasers'98, Tucson, USA

 31. Julijana Mirčevski, Stanislav Marković, Milesa Srećković, Stanko Ostojić, Zoran Božović, Nenad Bundaleski, Laser software system  interface for  biomedical users,  Lasers'99, Quebec, Canada 

 32. M. Srećković, J. Ilić, D. Nikolić, M. Hrnjak, D. Živković, S. Aranđelović, B. Đuričić, N. Petković, J. Mirčevski, Z. Božović, D. Mamula Tartalja, (Hrnjak M., D.  Živković, B. Đuričić, Aranđelović S., D. Mamula Tartalja, D. Nikolić) Laser Interactions and Stimulative Effects in Biomedical Material and the Limits of Stimulatory Effects of Low power Density He-Ne Laser Radiation on Animal Fibroblasts proliferation in vitro, a) Technical Diggest Lasers 98, Tucson, 5-10.12.1998, p.21, b) Proceedings of Lasers 98, Ed. W. Corcoran and T.Goldman, SoQuE, Mc Lain, 1999, pp. 587-593

 33. M. Srećković, Lj.Vulićević, S.Ostojić, M. Milivojević, J. Mirčevski, R. Gospavić, N. Slavković, L. Pavlović, N. Bundaleski, S. Kajkut, Proceedings Etrana XLIV, Sokobanja 26-29 juna 2000, pp.184-188,

 34. Aca Krinulović, Dragana Nikolić, Julijana Mirčevski, A. Milutinović-Nikolić, Biopolimeri za optičko procesiranje u realnom vremenu, Zbornik radova XLV Konferencije ETRAN-a, Bukovička banja, jun 2001.

 35. M. Srećković, S. Bojanić, Lj. Konstantinović, M. Dukić, N. Cvetković, J. Mirčevski, D. Nikolić, D. Živković, S. Babić, N. Rakočević, S. Stanković, R. Vasić, J. Ilić, Optical Parameters measurements and modeling in Biology and Some Laser Application in Life,Technical Diggest p.24, 2000 Albuquerque, b)Proceedings of Lasers 2000, pp. 628-637,Mc Lean, 2001

 36. J. Mirčevski, A. Kovačević, M. Srećković, A. Krinulović, B. Davidović, Programming Support to mathematical Solving Approach of laser Beam propagation Through a Resonator, a) Technical Diggest of Lasers 2001, Tucson, 3-7 dec. 2001p. 25, b) Proceedings Lasers, 2001, STS Press , Ed. V.J. Corcoran, T.A. Corcoran, pp. 345-350, 2002

 37. Julijana MirčevskiNikola Slavković, Rade Sekulić, Igor Urošević, Računarsko projektovanje optičkih sistema, ICT Žabljak, 2002. 

 38. Slobodan Bojanić, Gabriel Caffarena, Carlos Pedreira, Octavio Nieto-Taladriz, Julijana Mirčevski,  Dna Sequence Comparison, Pozvano predavanje, Zbornik radova XLVIII Konferencije ETRAN-a, Čačak, jun 2004.  

 39. Željka Tomić, Julijana Mirčevski, Milesa Srećković, Primena software-a za vizuelizaciju na tretiranje laserskih povreda keramičkih materijala,  Naucno-strucni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2005, Srpsko Sarajevo, mart 2005.

 40. Nikola Popović, Srboljub Ranković, Julijana Mirčevski, Analiza problema digitalizacije dokumenata u državnoj upravi,  IV naučni skup "Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne batine", Beograd, jun 2005. 

 41. Julijana Mirčevski, Željka Tomić, Biljana Đokić, Saša Milić,Software za  podršku  biomedicinskoj vizuelizaciji, XLVIX Konferencija ETRAN-a, Budva, jun 2005.

 42. Julijana Mirčevski, Željka Tomić, Milesa Srećković, Ljubomir Vulićević,  Wavelet transformacija – pogodnost za programiranje,  Naucno-strucni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2006, Srpsko Sarajevo, mart 2006.

 43. Željka Tomić, Julijana Mirčevski, Milesa Srećković, Miltenović Milan, Knežević Dragan, Programski alati  za analizu slike nastale rasejanjem bazirani na wavelet algoritmima, Naucno-strucni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2006, Srpsko Sarajevo, mart 2006.

 44. Julijana Mirčevski, Biljana Đokić, Nikola Popović, The wavelet transform based software suitable  for a digital contents analize, V naučni skup "Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne batine",  Konferencija Beograd, jun 2006, Časopis: Review of National Center for Digitalization, Beograd, jun 2007.

 45. Nikola Popović, Julijana Mirčevski, Biljana Đokić: Elementi metodike implementacije sistema za upravljanje kolekcijama digitalizovanih dokumenata, V naučni skup "Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne bastine", Beograd, jun 2006.

 46. Julijana Mirčevski,  Biljana Đokić,  Nikola Popović, Moderne softverske tehnike u prepoznavanju proskribovanih kompjuterskih sadržaja, II Konferencija ZITEH, Tara, novembar 2006

 47. Biljana Đokić, Julijana Mirčevski,Branislav Lučić,  Steganografski Alati – Tehnologija i Primena, Naucno-strucni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2006, Srpsko Sarajevo, mart 2007.  

 48. Julijana Mirčevski, Biljana Đokić, Milesa Srećković, Nikola Popović, Software Tools And Technologies In Steganography,  International Conference ICEST 2007. June 24-27 2007, Procedings of papers, page 543-546,Ohrid, Macedonia 

 49. Julijana Mirčevski, Nikola Popović,  Steganografska analiza jednog javnog WEB sajta, 16. Telekomunikacioni forum TELFOR 2008, novembar 2008, Beograd

 50. Julijana Mirčevski, Nikola Popović, O problemu steganografske analize javnih Web sajtova, Međunarodni naučno-stručni skup INFORMACIONA BEZBEDNOST 2009. Beograd, februar 2009.

 51. Nikola Popović, Julijana Mirčevski, Odnos host i guest operativnih sistema u VMware okruženju, 17. Telekomunikacioni forum Telfor 2009, nov. 2009, Beograd

 52. Nikola Slavković, Nikola Popović, Julijana Mirčevski, Virtuelizovana aplikacija studija za audio produkciju, Međunarodni naucno-strucni simpozijum za informacione tehnologije, INFOTEH- JAHORINA 2010, Istočno Sarajevo, mart 2010

 53. Pretraživački sistem specijalizovane namene, Julijana Mirčevski,  Nikola Popović, 18. Telekomunikacioni forum Telfor 20010, nov. 2010, Beograd

 

 

 II   S T R U Č N I   R A D O V I

 

 1. Upoznavanje sa operativnim sistemom RSX-11M, Uputstvo za korišćenje, Institut za matematiku, Novi Sad, 1982.

 2. Program uvođenja kompjuterizacije poslovanja za RO "Fabrika kotrljajućih ležajeva", Temerin, Novi Sad, 1985.

 3. Kompjuterizacija poslovanja Fabrike ulja "Dunavka", Veliko Gradište, elaborat, Beograd, feb.1992.

 4. Struktura baze podataka za evidenciju razmene programa za potrebe Udruženja jugoslovenske radio televizije, Beograd, 1992.

 5. Baze podataka naučnih i tehnoloških informacija na međunarodnim hostovima od interesa za on-line pretraživanje, za potrebe Republičkog zavoda za međunarodnu naučnu, tehničku, kulturnu i prosvetnu saradnju, Beograd, jun 1992.

 6. Računarska grafička oprema korišćena u građevinarstvu, Prilog za udžbenik za studente Građevinskog fakulteta u Skoplju, autor: prof. dr Boris Paunovski, 1993.

 7. Plan informatizacije poslova Sektora "Radio" Udruženja jugoslovenske radiotelevizije, Beograd, april 1993.

 8. Uputstvo za rad u VI editoru pod Unix O.S. na računaru Superteam X45, Industrija elektroporcelana (DD IEP), Aranđelovac, jul 1994.

 9. Uputstvo za korisnike operativnog sistema UNIX na računaru Superteam X45, Industrija elektroporcelana (DD IEP), Aranđelovac, oktobar 1994.

 10. Podsetnik za osnovne pojmove računarskog hardware-a i računarskih mreža, Industrija elektroporcelana (DD IEP), Aranđelovac, decembar 1994.

 11. Podsetnik za osnovne pojmove računarskog software-a, Industrija elektroporcelana (DD IEP), Aranđelovac, januar 1995.

 12. Uputstvo za korišćenje File Transfer Protokol-a u okruženju Unix rečunarske mreže, Savezna direkcija za robne rezerve, Beograd, 1997.

 13. Upitstvo za rad u SCO Unix  Open Network Server V3.2 operativnom sistemu, Savezna direkcija za robne rezerve, Beograd, 1997.

 14. Upitstvo za rad u vi editoru pod SCO Unix Open Network Server V3.2 operativnom sistemu, Savezna direkcija za robne rezerve, Beograd, 1998.

 

III   P R O J E K T I

 

 1. Investiciono tehnićka dokumentacija odbrambene linije Karlovačko-Petrovaradinskog rita; Nasip kod Sremskih Karlovaca od Ešikovačkog do Potoka Selište, RO za studije, istraživanja i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1985.

 2. Investiciono tehnićka dokumentacija odbrambene linije Karlovačko-Petrovaradinskog rita; Nasip od Marije Snežne do Rokovog Potoka, RO za studije, istraživanje i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1985.

 3. Uređenje reke Ponjavice kroz grad Kovin, pri režimu Dunava 69.5/63, RO za studije, istraživanje i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1985.

 4. Uređenje vodotoka Plazović, RO za studije, istraživanje i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1985.

 5. Sanacija nasipa kanala Baja – Bezdan, RO za studije, istraživanje i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1985.

 6. Generalno rešenje sistema za snabdevanje vodom severne Bačke, RO za studije, istraživanje i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1985.

 7. Uređenje zemljišta na teritoriji SO Kalesija, u regionima: Puračić, Lukavac, Toplice, RO za studije, istraživanje i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1986.

 8. Idejno sagledavanje spoljnih voda vodotoka Spreča, Kalesija, RO za studije, istraživanje i projektovanje "Hidrozavod – DTD", Novi Sad, 1986.

 9. Uređenje zemljišne teritorije – putna mreža, u regionima: Bosanska Krupa, Kulen Vakuf, Bihać, RO za studije, istraživanje