dr Ljiljana Rudić-Dimić

Ime i prezime: dr Ljiljana Rudić-Dimić rođena je u Beogradu, gde živi i radi.

 

Obrazovanje:

 • Diplomirala je 1989. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu .

 • Magistrirala je na istom fakultetu 1995. sa temom: „Korišćenje autorskih dela putem satelita".

 • Doktorirala je 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  kod mentora prof. dr. Vesne Besarović sa temom: „Pravna zaštita proizvođača emisije u kontekstu međunarodne zaštite srodnih prava".

 • Sudsko – advokatski ispit pri Ministarstvu pravde Republike Srbije položila je 1996. godine.

 • 2001. godine, položila je međunarodne studije posredstvom interneta Svetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO (Ženeva, Švajcarska), DL-101, „Prava intelektualne svojine", odnosno  studije  iste organizacije DL-201E, "Specijalizovane studije iz autorskog i srodnih prava", jula 2005. godine.

Zaposlenje:

 • Radila je 7 godina kao pravni savetnik SOKOJa, Beograd, prve kolektivne organizacije za ostvarivanje autorskih prava na teritoriji bivše SFRJ.

 •  Od 1997. do 2007. godine, radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije (šef Odseka za autorsko i srodna prava  2002. – 2007.).

 • Dr Ljiljana Rudić-Dimić je od 2003. do 2008. godine, bila stalni član delegacije Srbije, pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva), u okviru međunarodnih pregovora vezanih za donošenje novih međunarodnih ugovora iz oblasti autorskog i srodnih prava.

 • Od septembra 2007. godine, Ljiljana Rudić-Dimić je generalni direktor JAA-Autorske agencije za Srbiju (osnovane 1955. godine, i specijalizovane za zaštitu autorskih i srodnih prava, odnosno prava intelektualne svojine).

 • Od 2010. godine zaposlena u privrednom društvu za pravno izdavačku delatnost PARAGRAF CO. konsultant u specijalizovanoj agenciji za zaštitu intelektualne svojine ART LIGHTHOUSE AGENCY, iz Beograda.

Govori fluentno engleski i služi se nemačkim jezikom. U oblasti intelektualne svojine bavi se i prevodilačkim radom.

 

Pri Zavodu za intelektualnu svojinu bila je deo ekspertskog tima za izradu predloga:

 • Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti prava interpretatora, proizvođača fonograma i ustanova za radio-difuziju (1961), usvojenog 2002. godine u parlamentu SRJ;

 • Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljene upotrebe njihovih fonograma (1974), usvojenog 2002. godine u parlamentu SRJ;

 • Zakona o potvrđivanju Ugovora o autorskom pravu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (1996), usvojenog 2002. godine u parlamentu SRJ;

 • Zakona o potvrđivanju Ugovora o interpretacijama i fonogramima Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (1996), usvojenog 2002. godine u parlamentu SRJ;

 • Zakona o autorskom i srodnim pravima Srbije i Crne Gore (2004), koji je stupio na snagu 2005. godine.

Dr Ljiljana Rudić-Dimić je napisala, objavila i javno prezentovala preko 90 naučnih radova, članaka i stručnih komentara iz oblasti autorskog i srodnih prava (prava intelektualne svojine)  u Srbiji i inostranstvu.