Prof. dr Ljubomir Lazić

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Kontakt telefon:

Kontakt adresa:

Ljubomir Lazić

18.12.1955.

[email protected]


OBRAZOVANJE

Formalno

1974-1979

Elektrotehnički fakultet, Beograd – Osnovne studije

1987

Elektrotehnički fakultet, Beograd – Magistarski

2007

Elektrotehnički fakultet, Beograd – Doktorska disertacija


Znanje stranog jezika

Jezik

Čitanje                         Govor

Engleski

da                                 da

Ruski

da


Dodatne specijalizacije

Vreme i institucija

Specijalizacija/kurs

1985. „ERICSON“, Švedska

Uređaji i sistemi, verifikaciona ispitivanja

1986, 1987. “SANDERS a Lokid Company”, USA

Uređaji i sistemi, verifikaciona ispitivanja

1995-2005. SIMENS, Beograd

Svi  kursevi  na EWSD centralama SIMENS


 

Kretanje u profesionalnoj službi

Datum od – do

Lokacija, Firma/institucija, Pozicija

1980-1982 Beograd, Rudi Čajavec

Razvoj mikroprocesorskog softvera u asembleru za vojne primene.

1982 – 1995 Beograd, Naučno Tehnička Ustanova- Tehnički Opitni Centar (TOC) pri GŠ JNA.

Test inženjer, Samostalni istraživač, Vodeći istraživač.

Ispitivanje (prototipova, prototipskih partija i nulte serije) vojnih uređaja i sistema iz domena laboratorije za radarsku i računarsku tehniku.

1995 – 2005 Beograd, VF-TEL, SIMNS

Instalacioni menadžer, Maintenance menadžer.

Instaliranje, testiranje i održavanje smensovih EWD digitalnih centrala, SDH i GSM uređaja.

2006  Beograd, SPECTAR ELEKTRONIK

ICT Menadžer.

Servisirenje ICT uređaja i rukovođenje projektima.

2007  Beograd, Viša elektrotehnička škola

Profesor.

Nastavnik na predmetima Projekat 1 i 2

2007  Novi Pazar, Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Trenutna pozicija na radnom mestu

Docent na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru

Članstvo u profesionalnim udruženjima

JISA, WSEAS (World Scientific Engineering Academy and Society- www.wseas.org).


Naučni radovi i knjige

Autor (prvopotpisani) na 2 rada u međunarodnim časopisima sa SCI liste – 1 rad klasifikovan u M22  i 1 rad klasifikovan u M23 grupu naučnih rezultata, 1 rad u Istaknutoj monografiji međunarodnog značaja klasifikovan u M11, 11 radova u Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja klasifikovan u M13, 1 predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini kategorije M31,  12 radova u međunarodnim časopisima koji se indeksiraju u SCOPUS indeksnoj bazi klasifikovanih u M51, 6 radova u domaćim časopisima klasifikovan u M51, 23 rada – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini kategorije M33, 17 radova – Saopštenje sa skupa nacionalnog značajaštampano u celini kategorije M63, što ukupno iznosi 72 rada.

 

Najvažniji radovi:

Naziv rada

Gde je objavljen, Datum

Lj. Lazić, D. Velašević.  “Applying Simulation and Design of Experiments to the Embedded Software Testing Process”

SOFTWARE TESTING, VERIFICATION AND RELIABILITY, Volume 14, Number 4, p 257-282, John Willey & Sons, Ltd., 2004

Lj. Lazić.  “Software Testing Optimization by Advanced Quantitative Defect Management”

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS (ComSIS), Vol. 7, No. 3,  p 459-487, June 2010

Lj. Lazić, D. Velašević, N. Mastorakis. “A Framework of Integrated and Optimized Software Testing Process”

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, Issue 1, Volume 2, 15-23, ISSN    1109-2750, January 2003

Lj. Lazić, D. Velašević, N. Mastorakis. “The Oracles-based Software Testing: problems and solutions”,

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, Issue 4, Volume 3, p 1026-1036, ISSN    1109-2750, October 2004

Lj. Lazić, N. Mastorakis. “RBOSTP: Risk-based optimization of software testing process Part 1”,

WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 6, Volume 2, p 695-708, ISSN    1790-0832,  June 2005

Lj. Lazić, N. Mastorakis. “RBOSTP: Risk-based optimization of software testing process Part 2”,

WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 7, Volume 2, p 902-916, ISSN    1790-0832, July 2005

Lj. Lazić, N. Mastorakis. ”The use of Modeling & Simulation-based Analysis & Optimization of Software Testing”,

WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 11, Volume 2, p p 1918-1933, ISSN: 1790-0832, November 2005

Lj. Lazić, N. Mastorakis. “Techniques to Reduce a Set of Test Cases”,

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS , Issue 11, Volume 5, p2813-2826,  ISSN    1109-2750, November 2006

Lj. Lazić, N. Mastorakis. “Cost Effective Software Test Metrics”,

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS , Issue 6, Volume 7, p599-619, ISSN    1109-2750, June 2008

Lj. Lazić, N. Mastorakis. “Orthogonal Array application for optimal combination of software defect detection techniques choices”,

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS,  Issue 8, Volume 7, p1319-1336, ISSN    1109-2750,  August 2008

Lj. Lazić, A. Kolašinac, Dž. Avdić. “The Software Quality Economics Model for Software Project Optimization”,

WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS,  Issue 1, Volume 8, p21-47, ISSN    1109-2750, January 2009

Lj. Lazić, N. Mastorakis. ” OptimalSQM:Integrated and Optimized Software Quality Management”,

WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 10, Volume 6, p p 1636-1664, ISSN: 1790-0832, October 2009

Lj. Lazić, S. Popovic, N. Mastorakis. ” A Simultaneous Application of Combinatorial Testing and Virtualization as a Method for Software Testing”,

WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 11, Volume 6, p p 1802-1813, ISSN: 1790-0832, November 2009

Lj. Lazić, N. Mastorakis. “ Two Novel Effort Estimation Models Based on Quality Metrics in Web Projects”,

WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 7, Volume 7, July 2010, p 923-934, ISSN    1790-0832, July 2010


Aktivno učešće na naučnim skupovima:

A.        Rukovodilac projekta, ispred Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, pod nazivom „Integralni i Optimizirani proces Testiranja i Održavanja Softvera“, Ministarstvo za Nauku, Evidencioni broj ugovora TP-13018, U Beogadu, 25.06.2008-31.12.2010.

B.        Rukovodilac projekta, ispred Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, pod nazivom „Softversko okruženje za optimalno upravljanje procesom razvoja kvalitetnog Softvera“, Ministarstvo za Nauku, Evidencioni broj ugovora TP-35026, U Beogadu, ciklus od 1.1.2011 do 31.12.2014.

Publikovani radovi

Naziv rada

Naziv skupa

Lj. Lazić, “Staffing The Project (Right People, on the Right Place at the Right Time)”,

POZIVNO PREDAVANJE, QA&TEST 2010, 9th International Conference on Software QA and Testing on Embedded Systems, 27-28-29 October – Bilbao, Spain, 2010. (http://www.qatest.org/en/programme/overview.php)

Lj. Lazić,”The Software Testing Challenges and Methods”,

Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Communications 2005, Athens, Greece    July 14 – 16, 2005

Lj. Lazić, N. Mastorakis. “Techniques to Reduce a Set of Test Cases”,

10th WSEAS  International Conference on COMMUNICATIONS (Invited paper), Vouliagmeni Beach, Athens, Greece, July 10-15, ISBN: 960-8457-47-5 , pp550-563, July 10-15, 2006.

Lj. Lazić. “TEORIJSKA OSNOVA ZA PRAKTIČNI IZBOR TESTOVA U TESTIRANJU SOFTVERA”,

Simpozijum Infoteh-Jahorina, 23-25 Mart,  2007

Lj. Lazić.,” TEST METRIKA:PRAKTIČAN PRISTUP ZA PRAĆENJE & INTERPRETACIJU”

Simpozijum Infoteh-Jahorina, 26-28 Mart,  2008

Lj. Lazic, S. Obradović and A. Donchev.” Access Control For E-Business:Structure Or Architectural Security Principles”, 21 – 22

UNITECH’08 – INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE,  Proceedings pp.I324-I329,  November 2008, GABROVO, 2008

Lj. Lazic, S. Obradović and A. Donchev.” Access Control For E-Business: System Life Cycle And Functional Security Principles”

UNITECH’08 – INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, , Proceedings pp.I330-I335. , 21 – 22 November 2008, GABROVO, 2008

Lj. Lazić. “IZAZOVI U TESTIRANJU I OCENI KVALITETA WEB APLIKACIJA”, Vol. 9, Ref. E-I-7, p. 444-448

Simpozijum Infoteh-Jahorina,  INFOTEH-JAHORINA, 16-19 Mart  2010

Lj. Lazić.” ANALIZA I IZBOR NAJBOLJEG MODELA ZA ESTIMACIJU NAPORA I TRAJANJA RAZVOJA WEB APLIKACIJA”, Zbornik radova 53.,

Konferencije za ETRAN, Vrnjačka Banja, 15-18. juna 2009

Lj. Lazić. “Orthogonal Array and Virtualization as a Method for End-to-End Testing of IT Architecture and Applications”, 17. Proceedings pp. 1272-1275

Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 Srbija, Beograd,  novembar 24.-26., 2009

Lj. Lazić.”TESTIRANJE SOFTVERA KAO MERA ZAŠTITE KORISNIKA SOFTVERA”, ISBN 978-86-909511-1-6,

Savetovanje o zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH 10, 5-6 Mart, Beograd, 2010


Naučna priznanja:

Na osnovu do tada objavljenih originalnih metoda verifikacije i validacije računarsko-radarskih, kao i drugih elektronskih uređaja i sistema iz domena rada laboratorije za Računarsko-radarsku tehniku TOC, izabran je 1988 godine za Stručnog savetnika, a kasnije izabran u zvanje Samostalni istraživač u Naučnom Veću TOC KoV JNA u Beogradu. Bio je biran u prestižno vojno zvanje „Ekspert za  Računarsko-radarsku tehniku“ pri generalštabu JNA. Dobitnik je više novčanih nagrada i diploma od Generalštaba JNA.