O nama

Obaveštavamo članove koji nisu izmiri godišnju članarinu  da iznos od 2000 dinara mogu da uplate na račun 200-2417740101862-32 sa naznakom za članarinu.

NAŠA GODIŠNJA ČLANARINA JE 2.000 RSD

NAŠA SNAGA JE U NAŠIM ČLANOVIMA I NJIHOVOM UMU

12 DOKTORA NAUKA, 21 Mr. (MSc), 47 ČLANOVA SA VSS = 80

 

   

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT VEŠTAK, konstituisano je 2002. godine, sa ciljem okupljanja, angažovanja i organizovanja eksperata iz oblasti IT, digitalne obrade, prenosa signala i veštačke inteligencije, te  stavljanja njihovih znanja na raspolaganje državnim strukturama i privrednim subjektima, kako bi se pomoglo da se što pravednije reše sporovi nastali u slučajevima zloupotreba i drugih kriminogenih radnji u  pomenutim oblastima, a pre svega da se preventivno deluje da do toga ne dođe.

Članovi udruženja ITVEŠTAK

 

Svi članovi Udruženja, pored stručnih kvalifikacija, treba da zadovolje i norme propisane Etičkim kodeksom Udruženja, a kojim se reguliše odnos prema radu na veštačenju, prema sudu, prema strankama, prema drugim veštacima i obaveza čuvanja tajni.Udruženje je neprofitna. nevladina organizacija, bazirana na dobrovoljnosti članstva, koja može opstati samo ako svoj, nesumnjivo društveno koristan rad, uskladi sa vitalnim interesima svih subjekata koji profesionalno zahtevaju pouzdanu i sigurnu primenu IT.Udruženje je neprofitna. nevladina organizacija, bazirana na dobrovoljnosti članstva, koja može opstati samo ako svoj, nesumnjivo društveno koristan rad, uskladi sa vitalnim interesima svih subjekata koji profesionalno zahtevaju pouzdan

Za članstvo u Udruženju potrebno je popuniti Pristupnicu, koju zajedno sa biografijom (CV) treba dostaviti Udruženju na e-mail ili redovnom poštom na adresu:Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT Veštak Hadži Melentijeva 33, 11118 Beograd. Sve stručne kvalifikacije potrebno je dokumentovati fotokopijom diplome, svedočanstva, uverenja ili sertifikata. Svaki kandidat dostavlja potpisanu izjavu da nije krivično kažnjavan i da se protiv njega ne vodi sudski spor postupak ili istraga.

Članovi udruženja ostvaruju pravo:

  • učešća u donošenju svih odluka Skupštine udruženja,
  • na besplatan pristup svim radovima publikovanim u organizaciji Udruženja,
  • u besplatnoj obuci koju organizuje Udruženje,
  • u privilegovanom učešću na skupovima u organizaciji udruženja, na učešće u svim poslovima koje obezbedi Udruženje, a shodno stručnim kvalifikacijama, i  
  • učešću u eventualnom sticanja i raspodeli dobiti u poslovima koje obezbedi Udruženje.
Osobe za kontakt: Funkcija u Udruženju Kontakt telefon
 

 dr Srđan Blagojević Predsednik Izvršnog odbora 063 221001