Konferencija ZITEH 2018

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije “IT VEŠTAK”
i
POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET
“Union – Nikola Tesla” Univerziteta u Beogradu
uz podršku
MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE
i
MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

u saradnji sa

Univerzitetom transporta „Todor Kableškov“,
Sofija, Bugarska

Bukovinskim Univerzitetom,
Černivci, Ukrajina

Fakultetom bezbednosnog inženjerstva
Univerziteta u Žilini, Žilina, Slovačka

Visokom školom ekonomije i menadžmenta državne uprave,
Bratislava, Slovačka

Majkopskim državnim tehnološkim univerzitetom,
Majkop, Rusija

Tehnološkim univerzitetom iz Ninba,
Ningbo, Kina

Ruskim državnim humanitarnim univerzitetom – ogranak Domodedovo,
Domodedovo, Rusija

Jan Długosz University,
Czestochowa, Poljska

North-Caucasian Institute of Business, Engineering and Information Technology,
Armavir, Rusija
i
MESTE,
Beograd

organizuju:
Međunarodnu naučnu konferenciju:

ZITEH ’18
SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
UPOTREBA, ZLOUPOTREBA I ZAŠTITA
u Beogradu
26. septembra 2018.

Naučni odbor konferencije

prof. dr Zoran Čekerevac, PPF i IT Veštak Beograd – Predsednik
dr Srđan Blagojević, IT Veštak – Kopredsednik
prof. dr Milija Bogavac, PPF Beograd – Kopredsednik
prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija, IT Veštak, Beograd
prof. Dr Dragan Djurdjević, Academy of National Security, Belgrade
prof. Daniela Todorova, PhD, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. Mikhail Manylich, PhD, BU, Černivci
prof. Kuiževa Saida Kazbekovna, CSc, MGTU, Majkop
prof. Ing. Viera Cibakova,PhD, VŠEMvs, Bratislava
prof. dr Evgenij Safonov, RGGU, Domadedovo
prof. dr Petar Kolev, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. dr Yaroslav Vyklyuk, Bukovinski Univerzitet, Černivci
prof. ing. Zdenek Dvorak, PhD, FBI, Žilina
prof. dr Ludmila Prigoda, MGTU, Majkop
prof. dr Sergei Kirsanov, IMD, Sankt Peterburg
dr Wang Bo, docent, Ninbo TU, Ninbo
doc. Stanislav Filip, PhD, VŠEMvs Bratislava
Dr. Oksana Koshulko, PhD, PSU, Novopolotsk

Organizacioni odbor konferencije

dr Srđan Blagojević, IT Veštak – kopredsednik
prof. dr Milija Bogavac, PPF Beograd – kopredsednik
prof. dr Zoran Čekerevac, PPF i IT Veštak Beograd
mr Momir Ostojić
mr Milanka Bogavac
Aleksandar Matić, dipl. pr.

Cilj konferencije

Sticanje i razmena znanja o savremenim trendovima u razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija, načinima i mogućnostima njihove primene i prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Upoznavanje javnosti sa rezultatima konferencije.

Osnovni koncept

Na sednicama će biti prezentovani radovi po pozivu i prijavljeni radovi po izboru Programskog odbora.
Rezimei svih radova po pozivu i prihvaćenih prijavljenih radova biće publikovani u Zborniku rezimea (na CD) registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije, a kompletni radovi će biti publikovani u okviru specijalnog broja akademskog žurnala FBIM Transactions.

Tematske oblasti – Sekcije konferencije

NOVE TEHNOLOGIJE

Blokčejn tehnologija
Internet stvari
Kriptovalute

ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
Kriminogeni faktori
Potencijalni ciljevi zloupotrebe
Kategorije zloupotrebe, kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, obaveštajno delovanje, informaciono ratovanje
Nove forme zloupotreba IT
Metode i tehnike zloupotrebe
Motivi i profili izvršilaca
Otkrivanje i dokazivanje
Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustanova i medija
Sudsko veštačenje u oblasti IT
Sankcionisanje
Terminologija i standardi
Informatička etika
Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala
Forenzički alati, hardverski i softverski alati, verifikacija i validacija alata
Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)
Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)
Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidentom

ZAŠTITA
Informaciona bezbednost
Politike zaštite
Arhitektura sistema zaštite
Aspekti zaštite: normativni, fizičko-tehnički i logički aspekt
Kripto zaštita – KEMZ i zaštita
TEMPEST standard i zaštita
Steganografija i digitalni vodeni pečat
Zaštita: na Internetu, baza podataka, PC
Zaštita u računarima i računarskim mrežama
Metodologija zaštite web aplikacija
Zaštita: privatnosti i intelektualne svojine
Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija itd.)
Metrički sistemi u oblasti zaštite
Upravljanje rizikom (modeli i metode)
Upravljanje programom zaštite
Dokumenta i standardi zaštite
Metodologije za razvoj sistema zaštite
Projektovanje sistema zaštite
Etičko hakovanje
Evaluacija i poboljšavanje procesa zaštite
Zakonska regulativa u svetu i kod nas
Modeli obuke

Jezici izlaganja na konferenciji

EngleskiSrpskiRuski
Jezici članaka
EngleskiSrpski

Važni datumi

20.08.2018.  Autor zadužen za korespodenciju će do 20.08.2018. biti obavešten i-mejlom o prihvatanju rada za izlaganje na konferenciji i za publikovanje, ili o potrebnim korekcijama rada.

15.08.2018.   Poslednji datum za prijem radova na srpskom i engleskom jeziku i prijava za učešće
31.08.2018.   Poslednji rok za slanje konačne verzije članka
20.09.2018.        Datum objavljivanja programa rada konferencije

Važni kontakti

Kontakt osobe:                     prof. dr Zoran Čekerevac,                   dr Srđan Blagojević

email:[email protected]          [email protected]

URLs:

www.itvestak.org.rs
www.ppf.edu.rs
www.meste.org/ZITEH_18.html

Načini učestvovanja na konferenciji

1. Lično učešće sa radom
Pravi cilj Konferencije je da što više autora radova lično učestvuje, uživo prezentujući svoje radove drugima. To će im omogućiti da se obrate ostalima, da odgovore na pitanja, razmene ideje i iskustva itd.

2. In absentia
To znači da autor može učestvovati i samo slanjem rada.
U tom slučaju, rad će biti pregledan. Apstrakt rada će biti objavljen u Zborniku rezimea, a ceo članak u FBIM Transactions.

3. Lično učešće bez rada
Moguće je i lično učestvovati bez rada, samo putem prisustvovanja Konferenciji, učešća u diskusiji, dobijanja zbirke radova i slično. Oni koji se opredele za ovaj vid učešća imaće ista prava i obaveze kao i učesnici sa radovima, osim što iz jasnih razloga neće prezentovati svoj rad, niti će on biti objavljen.

Uputstva autorima

Broj radova po autoru – Jedan učesnik konferencije može da se pojavi kao autor u najviše dva rada, i to samo jednom kao prvi autor.

Radovi mogu da budu napisani na engleskom ili srpskom (ili srodnom) jeziku.
Maksimalan broj koautora jednog rada je 3. (Broj autora po radu je po pravilu jedan, ili dva, a U opravdanim slučajevima prihvatljiva su tri koautora.)

Tekst procesor:
Microsoft Word 2007 ili noviji
Format: A4 (210 mm x 297 mm)
Sve margine: 2,5 cm
Tabulator: 1 cm
Razmak linija: 1,15 linija
Font teksta rada: Arial, Normal, 10pt.
Dužina članka: 7 – 12 stranica (približno 25.000 – 40.000 karaktera sa blank karakterima)
Naziv rada: maksimalno 12 reči, UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 24pt.
Title of the article: UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 18pt.
Autori: Ime i prezime prvog autora, Cambria, Bold, 14 pt.
Naziv i adresa poslodavca prvog autora, e-mail adresa prvog autora, Cambria, 14 pt.
Ime i prezime drugog autora, Cambria, Bold, 14 pt.
Naziv i adresa poslodavca drugog autora, e-mail adresa drugog autora, Cambria, 14 pt.
Ime i prezime trećeg autora, Cambria, Bold, 14 pt.
Naziv i adresa poslodavca trećeg autora, e-mail adresa trećeg autora, Cambria, 14 pt.
Apstrakt (na srpskom): 200-250 reči, Arial, Italic, 10 p, na početku rada
Abstract (in English): 200-250 words, Arial, Italic, 10 p, after the Apstrakt
Ključne reči: Posle Abstract-a, 5 to 8 ključnih reči na srpskom, Italic, 10 p.
Keywords: after the Ključne reči, 5 to 8 keywords, Italic, 10 p.
Naslov poglavlja: UPPERCASE, Arial, bold, 12 p.
Naslov potpoglavlja: Sentence case, Arial, bold, 12p.
Treći nivo naslova: Sentence case, Arial, 10pt, Bold
Citirani radovi: APA Style, Arial, 10pt, Normal, spisak citiranih radova se postavlja na kraju rada
Fusnote: Arial, 9pt, Normal

Prijava i dostavljanje radova
Prijava se može preuzeti na adresi: http://meste.org/ZITEH/Prijava.docx
Prvi autori su dužni da dostave rad i prijavni obrazac. Izuzetno, prvi autor može da ovlasti drugog autora ili treće lice da u njegovo ime dostavi rad i prijavu rada.
Prijavu i rad treba dostaviti zajedno imejlom na adresu: [email protected]
Uz svaki rad treba dostaviti njegovu prijavu. Jednim mejlom se prijavljuje jedan rad
Model
Šablon za izradu rada može se preuzeti sa: http://meste.org/ZITEH/Template_s.docxKotizacija
Participacija za učešće na konferenciji iznosi 4.500 RSD po učesniku konferencije i pokrivaće deo troškova organizacije, Zbornik rezimea na DVD-u, osveženja tokom pauza i zajednički ručak.
Kotizacija je po autoru, ne po članku
Tako, ako su na jednom radu dva autora i oba fizički prisustvuju na konferenciji, svaki od njih plaća svoju kotizaciju. Nasuprot tome, ako jedan autor lično učestvuje u radu konferencije, a drugi ne, samo učesnik plaća svoju kotizaciju.
Aktivni članovi Udruženja IT Veštak oslobođeni su plaćanja kotizacije.
Učesnici koji ne prisustvuju radu konferencije već samo šalju svoj rad oslobođeni su plaćanja kotizacije, a ukoliko žele Zbornik rezimea, plaćaju 2.200 RSD + poštanske troškove.
Ručak 26. septembar 2018.
Cena ručka za učesnike koji su oslobođeni kotizacije je 2.500 RSD.

Uputstvo za plaćanje

Elementi za plaćanja biće objavljeni do 01.09.2018, o čemu će učesnici
konferencije biti blagovremeno obavešteni